หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

อาคาร 9  ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทร. 0-2954-7300 ต่อ 681 / 02-9547615
(ช่วงเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

เลขานุการประจำสาขาวิชา

นางสาวกุลธิดา รอดบุญ
โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 681 / 099-3211915
E-mail : kultida.rod@dpu.ac.th

BigDataEngineering