เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย CITE

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องการบุคลากรและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องทันความเปลี่ยนแปลงและอยู่บนรากฐานของความยั่งยืน

"CITE เกิดจากการรวมตัวของคณะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ 2 คณะคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในศาสตร์เชิงระบบ และโครงสร้างแบบวิศวกรรมและศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ CITE สามารถตอบโจทย์ด้านวิศวกรรมด้วยเครื่องมือในคอมพิวเตอร์ยุคใหม่อย่างลึกซึ้ง พร้อมก้าวเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทั้งเพื่อการเรียนการสอน งานอุตสาหกรรมและงานในด้านระบบคอมพิวเตอร์"

ทำไมต้อง CITE

  • ทุกหลักสูตรใน CITE เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถเรียนรู้ได้เองต่อเนื่อง และทุกหลักสูตรยังส่งเสริมแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อผลักดันประเทศสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  • ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในศาสตร์นั้นๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเป็นการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาเรียนรู้ระหว่างเรียน ไม่ต้องรอให้สำเร็จการศึกษาถึงจะเจอบรรยากาศการทำงานจริง
  • ทุกหลักสูตรมีการวางเป้าหมายทักษะที่นักศึกษาจะต้องทำได้ในแต่ละปีการศึกษา มีการทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง และมีโครงงาน Senior Project ที่จะเป็นผลงานชิ้นสำคัญก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจากที่นี้ จะมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การแก้ปัญหา และตอบสนองต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่แตกต่างกัน
  • ทุกหลักสูตรมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานเข้าประกวด แข่งขัน เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์และสร้างความมั่นใจ โดยที่ผ่านมานักศึกษาจาก CITE สามารถคว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
  • CITE มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัย และเพียงพอ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าใช้งานนอกเวลา เพื่อเพิ่มทักษะได้อย่างต่อเนื่อง
  • CITE มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทำให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และความต่อเนื่องของการศึกษาวิจัย