ทีม DPU robot@Cite คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด อากาศยานไร้คนขับ UVA 2017

นางสาว กวิสรา บุญจันทร์, นาย ศิวศร ฉิมฉวี และนาย พีรเดช เปรมใจ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม CT จาก วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ : CITE  ทีม DPU robot@Cite นำทีมโดย อ.พลอย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด อากาศยานไร้คนขับ UVA 2017 ในหัวข้อเรื่อง เรื่องการตรวจจับความผิดปกติของท่อขนส่งน้ำมันด้วยการประมวลผลภาพ ขอขอบคุณบริษัท BAFS ที่ช่วยในการผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ชลบรี วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU
#cite #dpu

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับของผู้ประกอบการไทย จึงเห็นสมควรร่วมกันจัดโครงการค้นหานวัตกรรม “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติประเทศได้อย่างแท้จริงในลักษณะของ application and solution design ทั้งนี้ สนช. และ สทอภ. จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกลไกทั้งทางด้านวิชาการและการเงินสำหรับโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ที่อยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการทำ ต้นแบบหรือการนำร่อง ซึ่งอาจต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย