ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร

ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
ผู้อำนวยการหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์