ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลทีมชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 “Power for a better life” ประจำปี 2563 
จัดโดยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขัน ณ ลานเอนกประสงต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ในวันที่ วันที่ 17 มีนาคม 2564
โดยมีทีมจากอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 30 ทีม เช่น สถานบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น

ทีมชนะเลิศ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา Lullaby มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ซึ่งประกอบ
 1 นายเอกราช เหล็งนุ้ย
2. นายนิติพนธ์ ผายรัศมี
3. นายธนวัฒน์ พูพุ่ม
4. นายพีรพัฒน์ พลอยประเสริฐ
และสมาชิกทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา    อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณพัฒน์ สุวรรณ อาจารย์และนักศึกษาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ