คณาจารย์ประจำวิทยาลัย

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์

อาจารย์อรดี พฤติศรัณยนนท์

นางสาวกันยารัตน์ พูลเพียร

นายอนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว