อาจารย์รุ่งโรจน์ พุ่มดวง

อาจารย์รุ่งโรจน์ พุ่มดวง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

Email : roungroj.pog@dpu.ac.th
Mobile: 081-7352450 

การศึกษา

 • 2551 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการคณนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547 วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2543  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แผนก วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน:

 • 2547 อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาเบสิคคอนเซ็ปต์
 • 2551 อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาเด่นปัญญา  อาจารย์นอกเวลาสถาบันกวดวิชา ECC
 • 2551 – 2553 อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2554 – 2555 อาจารย์ประจำและหัวหน้ากลุ่มวิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • 2556  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2557-2558 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2559-2561 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • Roungroj Poomduang and Krung Sinapiromsaran,Improvement partitioning around medoid algorithm, Master thesis, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 2007
 • Krung Sinapiromsaran and Roungroj Poomduang,Effectiveness of medoid selections in the Partitioning Around Medoids algorithm for data mining The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Prince of Songkra University, Phuket, Thailand, 28-30 March 2007, on pages 69-70 (extended abstract).
 • โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. และการรับรู้/ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2556
 • โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. และการรับรู้/ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป.และการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันฯ ประจำปี 2557
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. และการรับรู้/ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2558
 • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558
 • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562