คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

Assist.Prof.Dr.Chaiyaporn Khemapatpapan,Ph.D

E-mail : [email protected], [email protected]

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)
และผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Education

-Ph.D. (Electrical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 (Thesis: QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wideband Bandwidth Communication Systems in the Presence of Multipath Channel) -M.Eng (Electrical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 -B.Eng (Electrical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537 -Research Student at Mobile Communication Research Group (ARAKI LAB), Tokyo Institute of Technology, Japan 2004, supported by Thailand Research Fund (TRF) under Royal Golden Jubilee (RGJ) Program

ประสบการณ์ทำงาน

2563-ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2551-2561 ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2555-2558 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2554-2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2549-2552 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2548-2549 เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2541-2548 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2539-2541 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2538-2539 Project Engineer at GEP Instrument Co.,Ltd (Simens Group)
2537-2538 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

สาขาที่มีความชำนาญ

1. Computer Networking
2. Mobile and Wireless Networks
3. Cyber Security 
4. Cloud Computing
5. Machine Learnning
 

ประสบการณ์การสอน

1) Data Communication and Computer Networks (ปริญญาตรี)
2) Computer Programming (ปริญญาตรี)
3) Computer Network Design (ปริญญาตรี)
4) Computer Network Programming (ปริญญาตรี)
5) Linux Administration (ปริญญาตรี)
6) Wireless Networks and Mobile Communications (ปริญญาตรีและโท)
7) Computer and Network Security (ปริญญาตรีและโท)
8) Internet and Computer Networking (ปริญญาโท)
9) Digital Communications (ปริญญาโท)
10) Cloud Computing (ปริญญาโท)
11) Advanced Computer Network Analysis (ปริญญาโท)
12) Advanced Cisco Network Administration (ปริญญาโท)
13) Ethical Hacking / Penetration Testing (ปริญญาโท)
14) Software Defined Network (ปริญญาโท)
15) Advanced Database System Design (ปริญญาโท)
16) Docker and Kubernetes (ปริญญาโท)
17) Nonlinear System Analysis (ปริญญาเอก)
18) Research Methodology (ปริญญาเอก)
 

ประสบการณ์โครงการ

2563 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
2562 ออกแบบและสร้างระบบ E-books บนระบบคลาวด์สาธารณะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2562 ที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ USO โซน C สำนักงาน กสทช
2561 การเชื่อมโยงระบบ Microsoft Azure Cloud สำรองข้อมูล บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
2560 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2560 ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสาขาด้วย SDWAN บริษัทเช่าซื้อรถ
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Network and Cyber Security ศรภ.17 รามอินทรา
2559 ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร Network and Cyber Security กองฝึกอบรม กองทัพไทย
2558 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิคโครงข่าย โครงการ Digital Trunk Radio สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2558 พัฒนาระบบให้บริการ Wifi โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและยืนยันผ่านระบบ SMS สำนักงาน สปสช
2557 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ พัฒนา และโปรแกรมทั้งระบบ (Full Stack) ระบบงาน ERP บริษัทเช่าซื้อรถ
2556 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ พัฒนา และโปรแกรมทั้งระบบ (Full Stack) ระบบงาน ERP บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
2555 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค Core Network, UTRAN และ VAS โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 บมจ.ทีโอที เฟส 2
2553 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค Core Network, UTRAN และ VAS โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 บมจ.ทีโอที
2553 ออกแบบระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Site-to-site VPN บริษัทผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
2552 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ พัฒนา และโปรแกรมทั้งระบบ (Full Stack) ระบบงาน ERP บริษัทผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่มบรรจุขวด
2552 ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Wifi  บริษัทผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
2551 ออกแบบและปรับปรุงระบบผลิตน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาด้วยการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่าอากาศยานดอนเมือง
2548 พัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบต้นกำเนิดสินค้า กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2546 ปรับปรุงระบบการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์และพีแอลซี ระบบงานฐานข้อมูลและสูตรการผลิตเหล็กเส้นบริษัทสหมิตร
 
ประสบการณ์โครงการวิจัย
2552 ระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่เป้าหมาย พัทยาและโคราช สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
2551 ระบบให้บริการปฏิทินออนไลน์  โดย บมจ กสท โทรคมนาคม
2548 ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
1. Narroup Rakngam and Chaiyaporn Khemapatapan, “Design and Implementation of Transaction Signing Process with OTP Encryption Keys by using Biometric Features”, Proceeding of ISST2019, Chulalongkorn University Bangkok Thailand, August 7-9, 2019
2. Tanagrit Chansaeng and Chaiyaporn Khemapatapan, “Distribution File on Multi-Cloud Storages using Convolutional Coding Combination with Block-Interleaver Coded Modulation to Improve Security and Privacy”, Proceeding of ISST2019, Chulalongkorn University Bangkok Thailand, August 7-9, 2019
3. Chaiyaporn Khemapatapan, "2-STAGE SOFT DEFENDING SCHEME AGAINST DDOS ATTACK OVER SDN BASED ON NB AND SVM", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.1-8.
4. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, and Chaiyaporn Khemapatapan, "IMPROVED GENETIC ALGORITHM WITH ADAPTIVE OPERATORS", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.217-224.
5. Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Optimal Active Energy Loss with Feeder Routing and Renewable Energy for Smart Grid Distribution," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.269-278, 2017.
6. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Multi-Fuel Allocation for Power Generation Using Genetic Algorithms," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.258-268, 2017
7. Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Biomass Fuels Allocation for Energy Generation Using Genetic Algorithm ," GMSARN International Journal, vol.11, no.2, pp.61-68, 2017.
8. Chiyaporn Khemapatapan and  Phatcharasak Phawanaphinyo, “DYNAMIC FEEDER ROUTING IN SMART GRID DISTRIBUTION”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol. 23,  No.3, pp.219-224, 2016.
9. Phdungsilp, C. Khemapatapan, “A Study on Strategic Urban Energy Use and Carbon Management towards Low-Carbon City in Thailand”, in Naresuan University Engineering Journal, Vol.10, No.2, pp.47-54, 2015.
10. Hathaikarn Sirichaisutikorn and Chaiyaporn Khemapatapan “Consumer Trading for Smart Grid on Cloud” Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
11. Chaiyaporn Khemapatapan and Burada Nothavasi, "Service Oriented Classifying of SMS Message", 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), May 2011, Thailand, pp101-106.
12. Chaiyaporn Khemapatapan, “Thai-English Spam SMS Filtering” , In Proceedings of The IEEE Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2010), Auckland, New Zealand, 31 Oct-3 Nov 2010.
13. Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, "Ultra-Wideband: Communications," Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, vol3, Auerbach Pub, USA, 2007.
14. Chaiyaporn Khemapatapan, “Multi-Band Ultra-Wide Bandwidth Data Transmission Using Raised Cosine Pulse Shaping”, In Proceedings of The IEEE International Symposium on Information Theory and Its Applications 2006 (ISITA 2006), Seoul, South Korea, October, 2006.
15. Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wide Band Communication Systems in Multipath Channel Environments”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E88-A, no. 11, pp.:3100-3109, 2005.
16. Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Time Hopping QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wideband Communication System in the Presence of Multipath Channel”, In Proceedings of The IEEE International Conference on Wireless Communications and Applied Computational Electromagnetics (ACES), Hawaii, USA, April, 2005
17. Bongkarn Homnan, Kittisak Lumdee, Chaiyaporn Khemapatapan, and Weerachai Chaokamnerd, “An Analysis of Novel Packet Duplicated Handoff Using Both Buffer Size and Advertisement Period Based on Mobile Velocity for Wireless Mobile Network”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference (VTC), Stockholm, Sweden, 2005.
18. Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Performances of differential-encoded FFHMA systems with space-frequency coding over Nakagami-m fading channels”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference , 2004 (VTC2004-Fall),Los Angelis, CA; USA, 2004
19. Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, “Performance analyses of DPSK-FFHSS and DPSK-FFH-SSMA systems over Nakagami fading channels”, In Proceedings of the Ninth International Symposium on Computers and Communications 2004 (ISCC 2004), Alexandria Egypt, 2004.
20. Chaiyaporn Khemapatapan, Prasit Prapinmongkolkarn, and Supot Theerawoot, “Delay Analysis of Multicast Switch Under Burst/Poisson Traffic”, In The International Forum cum Conference on Information Technology and Communication at the Dawn of the New Millennium, Bangkok, Thailand, August, 2000.
 
ผลงานวิชาการในประเทศไทย
1. อาธิป พวงลำใย และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "Performance evaluation and comparison of ingress controllers on kubernetes cluster", การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ, Aug 16, 2018, มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 2601-2609
2. ปกรณ์ ดวงดี และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "Cloud computing platform using diskless computer node", การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ, Aug 16, 2018, มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 2591-2600
3. Piyapong kenluem and Chaiyaporn Khemapatapan, "Quality of Service of Streaming Service based on Priority Management over SDN", Proceeding of The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology  NCCIT2018, Jul 2-4, 2018, Chaingmai Thailand, pp.630-635.
4. Pornraksa Kamolvage and Chaiyaporn Khemapatapan, "Performance evaluation of K8s container networking", Proceeding of The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology  NCCIT2018, Jul 2-4, 2018, Chaingmai Thailand, pp.593-598.
5. นายวรานนท์  จินาหยิน และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การโยกย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนเพื่อการประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)
6. ปิยะ  อาจหาญ และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอสคิวแอลอินเจ๊คชั่นผ่านเอชทีทีซีเฮดเดอร์และแนวทางป้องกัน" วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2560
7. ปิยะ ศรีจันทร์ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การจัดคิวรับส่งข้อมูลของมัลติพาธทีซีพีด้วยกลไกแบบไพรออริตี้คิว"การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016) 25-27 พฤษภาคม 2559 หน้า 505-508
8. วิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ อนุรักษ์ เชยชุ่ม “ระบบปรับปรุงและป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ” รายงานการประชุมวิชาการ NCIT2016 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 297-301
9. อติชาต  หวังดุล และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "แอปพลิเคชัน ฟิกซี" ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT 2016) 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 351-356
10. ทิพรัตน์ ศิลปพงษ์วรากร และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์", รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT) ครั้งที่ 11, 2-3 กรกฎาคม 2015, หน้า 18-23
11. สุกฤษฏิ์ สุนามะ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดต่อวิดีโอ กรณีซ้อนภาพนิ่งลงบนวิดีโอบนไอโอเอส" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37) 19-21 พฤศจิกายน 2557
12. ชนะเดช แย้มคลี่ และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย IEEE802.15.4 แบบหลายเกตเวย์", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014, 8-9 May 2014
13. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ รัชพล เพียโบราณ,"การป้อนข้อมูลย้อนกลับขนาดต่ำเพื่อปรับชดเชยสัญลักษณ์ล่วงหน้าสำหรับช่องสัญญาณมีการจางหายแบบพหุวิถีในระบบโอเอฟดีเอ็ม", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014 , 8-9 พฤษภาคม 2014, หน้า 192-197
14. พิชัย ธีระโรจน์สกุล, ธนัญ จารุวิทยโกวิท, และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ที่มีต้นทุนต่ าที่สุดด้วยเทคโนโลยี VoIP", Proceeding of NCCTIT2013, May 9-10, 2013.
15. อัฐพร คงถาวร และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินสมรรถนะวีดีโอ 3 มิติบนระบบไอพีทีวี", Proceeding of NCCIT2012, May 9-10 2012, pp.353-359.
16. อนุพงษ์ ทองมอญ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินคุณภาพของไอพีทีวีแบบมัลติคาสบนโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ" , การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ CIT2012 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 หน้า 31-36.
17. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พิชิต กองสมบัติ, "การประยุกต์แผนที่กูเกิ้ลเพื่อการแสดงผลแบบพลวัตร์", Proceeding of ECTI-CARD 2011, Bangkok Thailand, May 2011, หน้า 365-370
18. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ ทศพร จันทร์เผือก, "การจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับชดเชยสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่บนช่องสัญญญาณที่มีการจางหายแบบเลือกความถี่", Proceeding of ECTI-CARD 2010, Pattaya Thailand, May 2010, หน้า 192-197
19. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "กรอบการทำงานสำหรับการซิงโครนัสปฏิทินระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, หน้า 769-772
20. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "การให้บริการแบบ Push Service สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการอัพเดทข้อมูลปฏิทิน", การประชุมวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 31 สค - 2 กย 2552, หน้า 134-141
21. นนท์ บุญนิธิประเสริฐ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การกรองข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบริการส่งข้อความสั้นบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่", Proceeding of The 7th National Confernece on Computing and Information Technology (NCCIT2009), Bangkok, หน้า 34-39