รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ธนกฤต  แก้วนุ้ย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

การศึกษา

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • Logistics Supply Chain
  • Engineering Management
  • Quality Control

ประวัติการทำงาน

  2546 – ปัจจุบัน    ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  2557 – ปัจจุบัน     หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  2555 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บ.ที ไทย แสน็คฟูดส์ จำกัด

  2548 – ปัจจุบัน      กรรมการวิชาการ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

  2549 - 2557        หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Cluster) และ Logistics                            ผู้ว่าจ้าง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  2552 - 2557        หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม  ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  2552- 2553         หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูล กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์
                           ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  2550 - 2555        นักวิจัยและผู้ดำเนินงาน  กิจกรรมศึกษารูปแบบโลจิสติกส์เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของ  SMEs ในอุตสาหกรรม
                           เป้าหมาย ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  •  การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก