รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ธนกฤต  แก้วนุ้ย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

การศึกษา

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • Logistics Supply Chain
  • Engineering Management
  • Quality Control

ประวัติการทำงาน

   2559 – ปัจจุบัน     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

   2562 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  2546 – 2559       ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  2557 – 2562       หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  2555 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บ.ที ไทย แสน็คฟูดส์ จำกัด

  2548 – ปัจจุบัน    กรรมการวิชาการ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

  2549 - 2557        หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (Cluster) และ Logistics ผู้ว่าจ้าง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  2552 - 2557        หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม  ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  2552- 2553         หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูล กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  2550 - 2555        นักวิจัยและผู้ดำเนินงาน  กิจกรรมศึกษารูปแบบโลจิสติกส์เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของ  SMEs ในอุตสาหกรรม เป้าหมาย ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  • ธนกฤต แก้วนุ้ย, การลดของเสียในกระบวนการผลิตแก้วเซรามิกโดยใช้เทคนิค 7 QC Tools,การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565
  • ณัฐธยาน์ โสกุล, ธนกฤต แก้วนุ้ย, รุ่งเพชร สุวรรณ, "การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะกรณีศึกษา : ศึกษาข้อมูลเส้นทางของสายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86 ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (4 th TECHCON 2018 and 2 nd ITECH 2018), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,29 มิถุนายน 2561
  • การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก