โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ปีการศึกษา 2563 (อยู่ในระหว่างการ Update ข้อมูล)

1. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมแห่งหนึ่ง [Full Text]  
จัดทำโดย: นางสาวอัจฉราพรรณ ประทุมมณี และนางสาวรสริน โคตรเสนา /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ 

2. การพัฒนาตัวแบบต้นทุนโลจิสติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง
จัดทำโดย: นางสาวณัฐวดี กีรติศิริ และนางสาววิชญาดา บาลตา /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]  

3. การควบคุมคุณภาพของเสียในกระบวนการผลิตถังแรงดัน กรณีศึกษาโรงงานบริษัท ซ. วุฒิการช่าง จำกัด
จัดทำโดย: นางสาวทินภัคร ป้องพาล และนางสาวพาณิน พุกกล้าแข็ง /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์ [Full Text]  

4. การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยวิธี ABC-VED Analysis กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
จัดทำโดย: นางสาววาสนา ซุ่นหิรัญ และนางสาวจิราพร ราชตบุตร /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย  [Full Text]  

5. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด กรณีศึกษา:โรงงานเม็ดพลาสติก
จัดทำโดย: นางสาวน้ำฝน พาพันธ์ และนางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วประดิษฐ์ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]  

6. แนวทางการพัฒนาระบบการออกแบบและวางผังโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
จัดทำโดย: นายอัษฐพร ไกรอาบ และนางสาวปภาวดี ชำนินา /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย  [Full Text]  

7. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือและทฤษฎีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
จัดทำโดย: นางสาวกนกวรรณ นาคประเสริฐ และนายปริญญา เพิ่มสันเที่ยะ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์  [Full Text]   

8. การพยากรณ์ยอดขายของน้ำผลไม้สำเร็จรูปด้วยวิธี บอกซ์-เจนกินส์
จัดทำโดย: นายศุภเสกข์ ทองนิล และนายมงคล ละมูลภักดิ์ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์   

9. การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยวิธี ABC - FSN Analysis กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  [Full Text]  
จัดทำโดย: นายศุภฤกษ์ เหล็กดี และนางสาวนันทวรรณ สมศรี /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย 

10. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้สับจากตัวแทนที่เหมาะสม [Full Text]  
จัดทำโดย: นายศิวกร ดำรงค์สกุล /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์        


ปีการศึกษา 2562

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานให้เช่า
จัดทำโดย: นางสาวศิรินันท์ ยะพันธ์ และนายปริญญา นันไชย /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]  

2. การออกแบบและจัดวางผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์
จัดทำโดย: นางสาวเจนจิรา สุขศรีสวัสดิ์ และนางสาวปาณิสรา เกิดทอง /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]     

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท สหรุ่งเรืองขนส่ง (2520) จำกัด สาขาจังหวัดเลย
จัดทำโดย: นางสาวเพ็ญนภา สุพรมอินทร์ และนางสาวนิภาพร ศรีทุมมา /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์  [Full Text]     

4. การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นตัวแบบการผลิตแบบผสมในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
จัดทำโดย: นางสาวชณัญชิฎา สรรพคง และนายเมธาวี แม้นศรีสม /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]     

5. การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการคั่วเมล็ดกาแฟ
จัดทำโดย: นางสาวฐิติรัตน์ ลิ่มรัชชพงศ์ และนายณัฐวัตร ห้วยลึก /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]     

6. การลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวนาปรัง กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านหนองบัวหิ่ง จ. ราชบุรี
จัดทำโดย: นายเมธี เจริญสุข และนายอนุพล อุ่นเอ้ย /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์ [Full Text]     

7. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานในคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทจัดสวนต้นไม้เทียม
จัดทำโดย: นางสาวพชรพร ปุณยฤทัยธำรง และนายเอกกมล ภารตะวงศ์ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]     

8. การศึกษาการจัดเก็บสินก้ที่เกิดจากปัจจัยในการเคลื่อนที่ในแบบจำลองคลังสินค้าอัตโนมติ
จัดทำโดย: นายนรากร จีนหลักร้อย และนายศุภชัย วันนิตย์ /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]     

9. การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จัดทำโดย: นางสาวอาทิตยา นากรักษ์ และนางสาวธนพร พัดนปัญจกุล /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]     

10. การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษา: หมี่โบราณพัทลุง
จัดทำโดย: นายภาณุพงศ์ กุดสุดา และนายกฤษฎา เรืองพุธ /ที่ปรึกษา อ.บุญชัย [Full Text]     

11. การวิเคราะต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโรงแรม
จัดทำโดย: นางสาวหนึ่งฤทัย ไกรสังเกตุ และนางสาวอารยา เรืองรัตนตรัย /ที่ปรึกษา อ.บุญชัย [Full Text]   

12. การบริหารจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว กรณีศึกษา หมู่บ้านคีรีวง
จัดทำโดย: นายสวิตต์ จันทร์ธาดารัตน์ และนายซูลกิฟลี มาหะมะ /ที่ปรึกษา อ.บุญชัย [Full Text]   

13. การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหอมเจียวบรรจุถุง
จัดทำโดย: นางสาวพรพรรณ หอมสมสวย และนายพลาธิป วิเศษนันท์ /ที่ปรึกษา อ.ธนกฤต 

14. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซที่มีต่อผู้ให้บริการขนส่ง
จัดทำโดย: นางสาวสุทธินี ยางกระโทก และนางสาวสุทธิดา ยางกระโทก /ที่ปรึกษา อ.บุญชัย [Full Text]   

ปีการศึกษา 2561

1 การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์
จัดทำโดย: นางสาว วริศรา สุภา และนางสาว ขนิษฐา เรียนกระโทก /ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัญญา [Full Text]    

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย: นางสาวสุนิตา จันทร์บัว และนางสาวผกากรอง หุ่นงาม /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์  [Full Text]    

3 การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กับการพยากรณ์แบบวินเทอร์ เพื่อลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
จัดทำโดย: นายกนกศักดิ์ ศรีจันทร์ และนายอุดมทรัพย์ พูลสวัสดิ์ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]    

4 การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วยเครื่องมือคุณภาพ SERVQUAL กรณีศึกษา: ด่านศุลกากรเชียงของ
จัดทำโดย: นางสาวญานิศา แก้วดา และนางสาวเจจิรา ราชตบุตร /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]    

5 การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าด้วยวิธีแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และวิธีจุดศูนย์ถ่วง กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
จัดทำโดย: นายธนกร วิวัฒนากรวงศ์ และนายวงศธร เอ๊ฟวา /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]    

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ - เชียงใหม่
จัดทำโดย: นายจตุรภัทร  ยืนยาว และนายศกร  เจียมเจริญวุฒิ /ที่ปรึกษา : อ.อธิวัฒน์ [Full Text]    

7 การลดต้นทุนค่าเสียโอกาสโดยใช้หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา : การขนส่งสินค้าด้วยความเย็น
จัดทำโดย: นายวรท  หนองใหญ่ และนางสาวอนงค์นาถ  ศรีหรั่ง /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text] 

8 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในยุคไทยแลนด์ 4.0
จัดทำโดย: นายกฤติเดช ไกรตรี และนายอัฑฒ์ พุทธา /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]   

9 การปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนความสูญเสียในคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
จัดทำโดย: นายวรายุทธ แซ่เหลี่ยง และนางสาวอรพรรณ พัฒนมงคล /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]     
 

ปีการศึกษา 2560

1 การปรับปรุงผังโรงงานด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตดักท์แอร์ 
จัดทำโดย: นางสาววลัยพร ปราศจาก และนายพงศ์พัฒน์ ช่วยบุดดา /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]        

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ด่วน (EMS) ที่ว่าการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ)
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
จัดทำโดย: นายธีรนันท์ เฉยเจริญ และนายพงศพัฒน์ มาศกสิน /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์ [Full Text]       

3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง จังหวัดกาญจนบุรี  
จัดทำโดย: นายศิวกร เกษมวิริยนนท์ และนายวิวรรธน์ สิทธิพจน์ /ที่ปรึกษา : อ.ธนกฤต  [Full Text]       

4 การศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในหารส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา : โรงงานอาหารสัตว์ 
จัดทำโดย: นายวรรณะ กรุดภู่  และนางสาวรภัทร สลิดกุล /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย  [Full Text]

5 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการผ่านด่านเชียงของที่มีต่อเส้นทาง R3A 
จัดทำโดย: นางสาวกุลจิรา โพธิ์กัน และนายนิธ เมืองแก่น /ที่ปรึกษา : อ.ธนกฤต  [Full Text]             

6 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้รับบริการรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8  
จัดทำโดย: นางสาวนิลาวัลย์ ทรงศรี และปริญญา ศรีรักษา /ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัญญา  [Full Text]           

7 การจัดเส้นทางและกำหนดเวลาการขนส่งของผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม
จัดทำโดย: นางสาวณัฐวดี เย็นคงคา และนางสาวณัฐพร คุตตะนันท์ /ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัญญา [Full Text]

8 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการผลิตขนมหวาน
จัดทำโดย: นางสาวภรณ์ทิพย์ พูลเพิ่ม และนางสาวอังคณา จันทร์เพ็ญ /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย [Full Text]     

9 การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจค้าส่งเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จัดทำโดย: นายพิเชฐ เวิ่นทอง /ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปัญญา [Full Text]     

10 งานวิศวกรรมย้อนกลับในการวางแผนก่อสร้าง กรณีศึกษา : โครงการการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
จัดทำโดย: นายธนะดี ทองป้อง และนางสาวพรรษชล วุฒิเชี่ยวชาญใช้ /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์  [Full Text]     

11 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา : ศึกษาข้อมูลเส้นทางของสายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86
จัดทำโดย: นายนพรัตน์ กองแปง และนายอภิเดช อาทร /ที่ปรึกษา : อ.ณัฐธยาน์   [Full Text]     

12 การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตขนมหวาน 
จัดทำโดย: นายปรดิษฐ์ พุฒิกุลบวร และนายยงยุทธ เหมะลา /ที่ปรึกษา : อ.บุญชัย  [Full Text]