ผศ.ดร.ปราโมทย์ จางอิสระกุล

ผศ.ดร.ปราโมทย์ จางอิสระกุล


การศึกษา

  • ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
  • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537

ผลงานทางวิชาการ

  • การวิเคราห์สัมประสิทธิ์การสะท้อนในตัวกลางแบบแอนไอโซทรอปไดด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์เวลา, วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 21 ฉบับที่ 3, 2547
  • การวิเคราะห์การหมุนฟาเรนเดย์ในท่อน้ำคลื่นไจโรแมกเนติกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ที่ใช้อีลีเมนต์ขอบ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 ณ พระจอมเกล้าธนบุรี, 2541