อาจารย์ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์

อาจารย์ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์

การศึกษา

 • MBA.การบริหารองค์การและการจัดการ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี, คอมพิวเตอร์ศึกษา, วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2545 – 2558    อาจารย์ประจำ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2545 – 2558    อาจารย์ประจำ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตร

 • Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Word 2003, Issued on: November 4,2005
 • Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Excel 2003, Issued on: December 1,2005
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “โครงการ e-Commerce Online : ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2550
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “โครงการ e-Commerce Online : การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2550

วิทยากรรับเชิญ

 • วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์” สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (Microsoft Excel 2010) วันที่ 17 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2556  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร “เคล็ดลับการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทฺธิผล” วันที่ 12 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “สร้างสุดยอด Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint 2010” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “เทคนิคและการใช้งาน Microsoft Excel 2010” เทศบาลปากเกร็ด วันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรม TOT

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

 • An adaptive elitism-based immigration for grey wolf optimization algorithm, International Conference on Digital Arts, 
        Media and Technology, 1-4 March 2017, Chiang Mai, Thailand.
 • “โลกของผู้ใหญ่จะเปลี่ยนไปเพราะเล่นเกม”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8
 • Jitkongchuen D., Phaidang P., and Pongtawevirat P. “Grey Wolf Optimization Algorithm with Invasion-based Migration  
        Operation” The 15th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science. 2016.
 • “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้วิธีเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2556