ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาต่อยอดของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าไปสู่ ยุคที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งนำพาประเทศ เพื่อให้รองรับกับสภาพการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เสาหลักของประเทศในด้านนี้ อย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ยังขนาดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อีกมาก ซึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ เพื่อให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยจะได้ก้าวทัน โดยบุคลกรทางด้าน IT เหล่านี้จะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำมาให้ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำหน้าประเทศอื่นๆ ได้

ติดต่อเรา 081-4311414, 02-954-7300 ต่อ 444, 601

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                       ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                  Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                   Ph.D. (Information Technology)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแบบ ๑.๑ ต้องเคยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมน่าเรียน?

เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนทางด้านการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือจบทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน แต่ว่าทุกๆ คนจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ทางด้าน IT ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ และเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นระบบ โดยมีการนำ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ ให้มีบุคลากรของประเทศที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการคิด และวิธีการคิดในการแก้ปัญหาที่มีระบบและสร้างนวัตกรรมต่อยอดต่อไปได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายวิชาที่น่าสนใจ
  • เบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  : มีการเรียนการสอนทางด้านระเบียบวิธีการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการค้นหาปัญหาสำหรับงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัย
  • รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จบแล้วทำอะไร?
  • นักพัฒนาระบบ
  • นักวิเคราะห์ระบบ
  • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT
  • Chief Information Officer (CIO)
  • อาจารย์
โครงสร้างหลักสูตร