อาจารย์กันยารัตน์ พูลเพียร

อาจารย์กันยารัตน์ พูลเพียร

การศึกษา

  • วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, เกียรตินิยมอันดับสอง