iN:เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) :1

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีระยะทางยาว 1,450 กม. อยู่ในเขตประเทศไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม.โดยเส้นทางเริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว จากนั้นเส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุ อ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง (Mawlamyine / Mawlamyaing) เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย 
 
 
ด่านแม่สอด จ.ตาก จะเป็นประตูสู่ประเทศเมียนมานับเป็นประเทศคู่ค้าทางชายแดนที่สำคัญของไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยด่านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จังหวัดตากได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องในระยะที่ 1 ในปัจจุบันแม่สอดยังติดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาด้านการขนส่ง การขนส่งสินค้าผ่านด่าน และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรบริเวณสะพานติดขัด ซึ่งทำให้กรมทางหลวงดำเนินการขยายช่องทางจราจรจาก 4 ช่อง เป็น 8 ช่องจราจร   ทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาจำนวนมาก มีสินค้าข้ามแดนเพิ่มมากขึ้น รถบรรทุกสินค้าเพิ่มหลายเท่าตัว จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางจราจร 4 ช่อง เป็น 8 ช่องจราจร  ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาจราจร เส้นทาง EWEC แม่สอด-ริมเมย ได้อย่างมาก ซึ่งสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของด่านแม่สอด ได้แก่ น้ำตาลทราย, โทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์, รถจักรยานยนต์, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บและนวด, เบียร์, น้ำอัดลม/เครื่องดื่ม, ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%, ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันดีเชล
 
บทความโดย : อาจารย์ ณัฐธยาน์ โสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ที่มา ประยุกต์จาก
https://www.indochinaexplorer.com/forum/index.php?topic=1771.0
http://www.danmaesot.com/25-export.html