ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช

ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช

การศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Informatics), The Graduate University for Advanced Studies, Japan
  • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ

  • Network Optimization, Protocal Design, Algorithm Design
  • Machine Learning for Communication Networks.