สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์  อารีรัชกุลกานต์

-----------------------------------------------------