สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม

สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  ภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรัณยนนท์

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จางอิสระกุล

---------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

---------------------------------------------------

อาจารย์ธนกฤต แก้วนุ้ย

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

---------------------------------------------------

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  ภายนอก


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฑล นาวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค

---------------------------------------------------