สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ณัฐพัชร์  อารีรัชกุลกานต์

---------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญฉิกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

---------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ประสิทธิชูตระกูล

---------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

---------------------------------------------------

ดร.ธนภัทร  ฆังคะจิตร

---------------------------------------------------