สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

สารนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง  

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

------------------------------------------------

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์

------------------------------------------------

ดร.สรรพฤทธิ์  มฤคทัต

------------------------------------------------

รองศาตราจารย์ ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

-----------------------------------------------