นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลทีมชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่ปี 4  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ไปคว้ารางวัล ได้ 2 รางวัล โดยมีผลงาน ชื่อผลงาน “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ” นายพชร กลีบบัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)  และ ชื่อผลงาน “I want to say something” นายสายฟ้า ห้องแซง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)  ในโครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon ในหัวข้อ "แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)