ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

e-mail : [email protected]

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • นายชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล , ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ (2561).การลดต้นทุนความสูญเสียในโว่อุปทานความเย็น โดยใช่หลักการควบคุมกระบวนการ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมหวาน .การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 .7-9  สิงหาคม 2561

 • นายสุปรีชา  เหมยเป็ง , ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ (2561).การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8.21 มิถุนายน 2561

 • Suparatchai Vorarat,Aumnad Phdungsilp,Nattapat Areerakulkan,Chetnarong Kueankaeo (2561).Smart Indoor Environmental Quality (IEQ) Online Monitoring Mobile Unit ‚ s Architecture.ในงาน ประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น 

 • Suparatchai Vorarat,Kerkrat Tangvonguthai (2561).A Review on Tools of Maintenance Management Systems in Buildings.ในงาน ประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น 

 • Total cost of ownership analysis of alternative gasoline and gasoline hybrid electric vehicle in Thailand ในงานประชุมวิชาการ Annual Conference on Engineering and Applied Science  ระหว่างวันที่ 6 – 9  พฤศจิกายน 2560 ณ Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

 • ศุภรัชชัย วรรัตน์,เมษ วรรณบุปผา (2560).การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจกหน้ารถยนต์ โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพร่วมกับกระบวนการทางซิกส์ ซิกมา.ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทลัยแม่โจ้ 

 • ศุภรัชชัย วรรัตน์,เจษฎา สัตย์วินิจ (2560).การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gayeway) ในหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560.

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,นวพร ฝอยพิกุล (2560).การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ด้วยวิธีการทางโลจิสติกส์.ในการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 (น.708-720)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

 • Life Cycle Cost Model for Estimating and Forecasting Future Budget Needs for Machinery ในงานประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ Sapporo Convention Center ประเทศญี่ปุ่น

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,อนุวัฒน์  จันมะโน (2559).การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS ในการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งชุมสาย กรณีศึกษา ชุมสายสาขาย่อย เกตเวย์ หนองคาย ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด.ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (น.228-234).นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน,บุญชัย แซ่ลิ้ว,จักรพงษ์ เพ็งแจ่มแจ้ง(2559).การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดต้นทุนในการบำรุงรักษา.ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (น.299-306).นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,ไกรวัฒน์  พิมพ์พัทนี (2559).การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนเซฟ กรณีศึกษา  :  โรงงานผลิตตู้เซฟนิรภัย.ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,น.ส.วัชรากร  อรุณวิราม(2558,8 พฤษภาคม).การลดเวลาสูญเปล่าและของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5(น.F394-โ408).นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายภานุสิทธิ์  กำปั่นทอง(2557).การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม(น.116).สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายอฐิลักษณ์  เตียวติ(2557).การปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม IE Network Conference 2014(น.119)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายรุ่งเพชร  สุวรรณ(2557).การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด.ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม IE Network Conference 2014(น.118)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายอัษฎาวุฒิ  นฤภัย(2557).การศึกษาอัตราการใช้เชื้อเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม(น.57)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายจิรวัฒน์  กิติชาติพยัคฆ์(2557).การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อลดการคืนงาน.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม (น.89)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์, ดอกเตอร์อนุกูล  ตันติมาสน์ (2557,สิงหาคม-พฤศจิกายน).การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนบนรถคุ้มครองของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2.วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (3)(1), 1262-1273