ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, AUS, 2556

ความเชี่ยวชาญ

 • Lean Manufacturing
 • Value Engineering
 • Operations Management
 • Plant Layout and Design 
 • Internet of Things

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การวิเคราะห์ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานแบบลีน (An Evaluation of the Maturity Levels of Lean Implementation), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 7-8 กรกฎาคม 2559.
 • Oradee Preutisrunyanont, Chris Hicks, Tom McGovern, and Adrian Small. An analysis of the development of the capability to implement and sustain Lean: a case study based approach, 25th Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Wellington, New Zealand, 7-9 December 2011.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, A Resource-based View Perspective on Lean Production: A Case Study, 24th Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, December 2010.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, The development of a resource based framework for evaluating the implementation of Lean Production, Sixteenth International Working Seminar on Production Economics, 1-5 March 2010.
 • ประยุทธ ดันไหม ติกะ บุนนาค, อรดี พฤติศรัณยนนท์ และ ประพนธ์ ยวงบุญเยี่ยม, ความเป็นไปได้ของการใช้พัดลมเย็นแบบระเหยน้ำ, “วารสารสุทธิปริทัศน์”, 2549, เล่มที่ 20, ฉบับที่ 60, หน้า 91-101.
 • ธนากร เลาหรัชตธานินทร์, สุภัทรชัย จามพัฒน์ และ อรดี พฤติศรัณยนนท์, การประชุมวิชาการเรื่อง "การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตัวยึดปั๊มหัวฉีด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การตื่นตัวสู่ความเป็นหนึ่งด้วย Agile Manufacturing, “Engineering Today”, กรกฎาคม 2547, ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 หน้า 100