ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ความเชี่ยวชาญ

 • Lean Manufacturing
 • Value Engineering
 • Operations Management
 • Plant Layout and Design 
 • Internet of Things

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • พัชร เมธาจิตติพันธ, อรดี พฤติศรัณยนนท์, ยุทธนา จงเจริญ, ณัท เนียมนาค และ อนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว, "ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการทํางานของปั๊มนํ้าครัวเรือนด้วยเทคโนโลยี IoT", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ  (ACTIS 19th & NCOBA2023), 31 มีนาคม 2566, หน้า 276-283
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์,  ยุทธนา จงเจริญ และ ฐิติยา แนมไสย, การพัฒนาเรือรดน้ำพืชแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Development of an Automated Solar-Powered Watering Boat), The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) , ณ ภูสักธารรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก, 16-18 พฤศจิกายน 2565
 • W. Tipwong, A. Sirikham, J. Konpang, P. Kirdpipat, Y. Chongjarearn and O. Preutisrunyanont, "A Novel Determination of Soluble NPK Nutrient Measurement System Using K-means and SOM Methods Compared with UV Visible Spectrophotometer," 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON), Krabi, Thailand, 2023, pp. 319-322, doi: 10.1109/iEECON56657.2023.10126846.
 • O Preutisarunyanont, Y Chongjarearn, Comparison between Analytical and Simulink Model for the DFIG Rotor-Side Converter Circuit, The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON43), 33-36
 • O Preutisrunyanont and Y Chongjarearn, A New Proposed Method in Converter Modelling for DFIG FRT Capability Investigation, The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON42), Nakhon Ratchasima, 30 October - 1 November 2019
 • W. Tipwong, Y. Chongjarearn, A. Sirikham and O. Preutisrunyanont, "A Novel Determination of An Appropriate Clustering Quantity of A Water-Soluble NPK Nutrient Measuring System Based on K-means and SOM Methods," 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON), Khon Kaen, Thailand, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/iEECON53204.2022.9741588.
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์ ยุทธนา จงเจริญ สัณห์ รัฐวิบูลย์  สิรีธร ประทานทิพย์พิชัย และอนุวรรณ อร่ามเมฆ, การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA เพื่อเพิ่มความปลอดภัย : กรณีศึกษารถประหยัดพลังงานประเภท UrbanConcept ( An Application of FMEA Technique to intcrease safety : a Case Study of an UrbanConcept Eco-car ), การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้องาน "Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystem", ณ ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 29 - 30 มิถุนายน 2560
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์ และ ขวัญชนก วิเชียรวรรณ, การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา (Application of Value Stream Mapping in the Student Admission Process), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, จังหวัดอุบลราชธานี, 23-26 กรกฎาคม 2560
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การวิเคราะห์ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานแบบลีน (An Evaluation of the Maturity Levels of Lean Implementation), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 7-8 กรกฎาคม 2559.
 • Oradee Preutisrunyanont, Chris Hicks, Tom McGovern, and Adrian Small. An analysis of the development of the capability to implement and sustain Lean: a case study based approach, 25th Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Wellington, New Zealand, 7-9 December 2011.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, A Resource-based View Perspective on Lean Production: A Case Study, 24th Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, December 2010.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, The development of a resource based framework for evaluating the implementation of Lean Production, Sixteenth International Working Seminar on Production Economics, 1-5 March 2010.
 • ประยุทธ ดันไหม ติกะ บุนนาค, อรดี พฤติศรัณยนนท์ และ ประพนธ์ ยวงบุญเยี่ยม, ความเป็นไปได้ของการใช้พัดลมเย็นแบบระเหยน้ำ, “วารสารสุทธิปริทัศน์”, 2549, เล่มที่ 20, ฉบับที่ 60, หน้า 91-101.
 • ธนากร เลาหรัชตธานินทร์, สุภัทรชัย จามพัฒน์ และ อรดี พฤติศรัณยนนท์, การประชุมวิชาการเรื่อง "การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตัวยึดปั๊มหัวฉีด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การตื่นตัวสู่ความเป็นหนึ่งด้วย Agile Manufacturing, “Engineering Today”, กรกฎาคม 2547, ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 หน้า 100