รองศาสตราจารย์ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

รองศาสตราจารย์ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

E-mail : [email protected]

การศึกษา

 • พบม. สถิติประยุกต์ ( คอมพิวเตอร์)สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • วทบ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • ได้รับปริญญาตรีเกีรยตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิจัย Image Retrieval, Image Processing, Classification and Recognition, Semantic Images, Human Activity 

ความเชี่ยวชาญ

 • Image processing
 • Machine learning
 • Data management

 

Certificate of Achievements 

 • RPA training on Automation Anywhere University by Automation Anywhere Software Pvt. Ltd. at CITE, DPU 21st to 24th Nov 2019
 • 5G Network Communicaton Administrator (Intermediate) at Lancang-Makong Vocational Education Training, Center and Cambodia Luban Workshop, National Polytechnic Institute of Cambodia in Phnom Penh, 7th-25th October 2019.
 • นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558 
 • รับรองคุณภาพการสอนแบบก้าวหน้า (Progressive) จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558
 • อบรมหลักสูตร อาจารย์เพื่อศิษย์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 
 • อบรมวิชาการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) วันที่ 11-12 กันยายน 2557
 • Microsoft Office Specialist (MOS) (Excel2010) 2017
 • Certified Information Technology Passport Examination, Autumn 2015in a Series of Information Technology Professional Examination (ITPE) 2015, สวทช (NSTDA)
 • Internet and Computer Certification (IC3) 2014 
 • Microsoft Office Specialist (MOS) (Powerpoint2010, Word2010) 2014 
 • iOS Development (June 2013) 
 • Business Intelligence Workshop (English Language) by Stuttgart Media University (HdM), Stuttgart, Germany on 9 November 2010 at Sukhothai Thammathirat Open University and Microsoft(Thailand) Limited, Thailand

หนังสือ/Book

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ,การประมวลผลภาพ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2559.
 

บทหนังสือ/Book Chapter

 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 3 MVC, หน่วยที่  5 JavaScript, หน่วยที่ 8 ฐานข้อมูลเว็บ, เว็บโปรแกรมมิ่ง (จาวา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562.
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การประมวลผลภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2559.
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 2 เลขฐาน, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (96101), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ,หน่วยที่ 6 แผนภาพยูสเคสและแผนภาพกิจกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ (96407), มหาาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 6. การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์, หน่วยที่ 9. การจัดการเลย์เอาต์และคอนเทนเนอร์ขั้นสูง  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance Computer Programming) (99413) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557.
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 7 การจัดการแฟ้มข้อมูล, หน่วยที่ 12 การจัดการแฟ้มข้อมูลและการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ (99315) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556.
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 10 โครงสร้างแบบต้นไม้ และ หน่วยที่ 11 โครงสร้างแบบกราฟ, โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm) (99314) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ หน่วยที่ 3 ชุมชนเครือข่าย, หลักการบริหารและจัดการเครือข่าย (Network Printing and Administration) (99412) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, หน่วยที่ 12 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ หน่วยที่ 13 การชาระเงินในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบสานักงานอัติโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ )Office Automation System and Electronic Commerce) (99311) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ หน่วยที่ 3. แบบจำลองเครือข่ายและโพโทคอลกับการบริการผ่านเว็บ ล และ หน่วยที่ 5. ความรู้พื้นฐานของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล  , เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ (Web Services Technology and Applications) (99301) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, หน่วยที่ 3 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลและ หน่วยที่ 10 โพรโทคอล, การสื่อสารขิอมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Networking) (96304) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553. 

รางวัล/Awards

 • รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แอพลิเคชัน  Lawang-chang System เรื่องระบบการตรวจจับและแจ้งเตือนช้างออกมานอกพื้นที่ จาก การแข่งขัน G-Con 2018, พฤษภาคม 2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านความมั่นคง เรื่องระบบการตรวจสอบสิ่งกีดขวางในแนวท่อขนส่งน้ำมัน ในนำเสนอและการประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560.
 • รับรางวัล The best paper เรื่อง “การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่,” งานประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน , มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา, มกราคม 2560. 
 • รับรางวัล The best paper เรื่อง ,"การคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้จำแนกโครงสร้างท่าทางมนุษย์ด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Feature Selection for Classifying Structural Human Posture with Support Vector Machine)" จาก The 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems 2015. 

งานบริการทางวิชาการ

 • Committee: Digital Technology for Substainable Wellbeing and Smart Society 2019. https://www.dpu.ac.th/conference/pastconference.html
 • Reviewer Committee: Imaging Science Journal 2019 https://www.editorialmanager.com/ims/default.aspx
 • Reviewer Committee: a program committee of The Seventh ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2018). 
 • Reviewer Committee: a program committee of ICLIST and NCLIST 2018 program committee the conference on March 21 – 24, 2018 at Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort Thailand.
 • Reviewer Committee: The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018), Thailand, 2018.
 • Reviewer Committee: European Journal of Remote Sensing on Apr-2018 
 • คณะกรรมการพิจารณาบทความ : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017)  วันที่ 1-2 พ.ย. 2560 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • Reviewer Committee:, 5th International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT2017), Kuala Lumpur-Malaysia, 2017.
 • Reviewer Committee: International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering (ICMSCE 2017), Amsterdam, 2017.
 • คณะกรรมการพิจารณาบทความ : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014) วันที่ 27-28 ก.พ. 2557 ณ ทองสมบูรณ์ คลับ จ.นครราชสีมา
 • Semantic Human Action Classification base on Energy-Action Model  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) 30 ส.ค.2552

อบรมวิทยากร

 • วิทยากรบรรรยาย เรื่อง AI technology  for Image Processing  Session 3.1: Introduction to Image Processing (DataTech Company) ต.ค. 2018
 • วิทยากรบรรรยาย เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ STEM EDUCATION  วิทยากรบรรรยาย ณ อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 9-10 มิ.ย. 2561.
 • วิทยากรบรรรยาย ฝึกปฏิบัติ Google Application: Google Site กับคุณครู ณ โรงเรียนหอวังนนทบุรี พ.ค. 2561.
 • วิทยากรบรรรยาย ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการความรู้ด้วยหุ่นยนต์ (STEM Robotic Education) กับครูกศน.กรุงเทพธนบุรี 20-21 พย. 2560
 • วิทยากรบรรรยาย ฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาจาวาขั้นต้น วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (Microsoft Access 2010) วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และ วัน 1 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรรยายในการผลิตสื่อ e-learning วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ประกอบชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และเรื่องสังคมระบบเครือข่าย  สำนักเทคโนลีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากรบรรรยาย Microsoft Office PowerPoint and Microsoft Visio 2010 วันที่ 3 มีนาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยากรบรรยาย Tip เด็ดๆจากการใชิงาน Ms.Word 2010 บุคคลากร DPU, วันที่ 12 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • วิทยากรบรรยาย Tip เด็ด Ms.Word 2010 บุคคลากร DPU,  วันที่ 7 และ16 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • วิทยากรบรรยาย Microsoft Powerpoint 2010 )บุคคลากรภายนอก คณะครู จังหวัดสระบุรี( วันที่ 29 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • วิทยากรบรรรยาย ฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาจาวาขั้นติน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะดิานคอมพิวเตอร์ สานักงานกองทุนใหิกูิยืมเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (Microsoft Access 2010) วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และ วัน 1 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • วิทยากรบรรรยายในการผลิตสื่อ e-learning วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ประกอบชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย เรื่อง ความรูิเบื้องตินเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเรื่องสังคมระบบเครือข่าย สานักเทคโนลีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • วิทยากรบรรรยาย Microsoft Office PowerPoint and Microsoft Visio 2010 วันที่ 3 มีนาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อาจารย์พิเศษ

 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)  1/2541) (Tool: Borland Turbo C Programming language)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิชาโครงสร้างข้อมูล  (Data Structure) (Tool: C++ program)
 • มหาวิทยาลัยเกริก  วิชาคลังข้อมูล (Data warehouse)
 • วิทยาลัยภาคกลาง  จ.นครสวรรค์ วิชาความปลอดภัยข้อมูล(Computer Security)

ทุนวิจัย / Research

 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การจำแนกความหมายภาพด้วยการใช้ความสัมพันธ์แอ็คชันของวัตถุในภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้สูงวัย (Semantic Image Classification with Relationship between Objects for Safety Older Adults) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การค้นคืนความหมายภาพด้วยการแทนข้อมูลภาพแบบกราฟลำดับขั้นบนพื้นฐาน WordNet (Deep Retrieval Similar Semantic Images with Hierarchical base on WordNet) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2559. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วยข้อความกิจกรรมเหตุการณ์ (Semantic Clustering for Personal Image with Context of Activity Events) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2557. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การแปลความหมายภาพดิวยแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบลาดับชั้น (Semantic Annotation Model of Hierarchical Relationships based on Conceptual Graph Representation), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การจำแนกความหมายของภาพจากวัตถุโดยใช้หลักการโครงสร้างสเกตรีตรอน (Human Action Recognition from Personal Photos via Analysis of Body Energy Expenditure), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การแปลความหมายภาพด้วยวิธีวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(Semantic Images Interpretation using a Similarity Measure with Graph Matching), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2554. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, ระบบตรวจนับวัตถุอัตโนมัติดิวยเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มอลไลซ์คอรรีเลชั่น (Automatic Counting Objects System by using Template Matching with Normalized Correlation), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2553. 
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, การจำแนกความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกลเลตอน (Semantic Images Classification with Structure Skeleton), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2552.