อาจารย์อนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว

อาจารย์อนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว

การศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์