หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ADVANCED BIG DATA ANALYTICS รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

Advanced Big Data Analytics รุ่นที่ 1

รายละเอียดหลักสูตร : 

แบ่งการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน คือ

  • ทฤษฎีกราฟ วิธีการหาความสำคัญของแต่ละโหนดในกราฟ (Centrality) วิธีการค้นหากลุ่ม (Community Detection)
  • แนวคิดและรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาที่มีการกำหนดข้อจำกัด เทคนิควิธีการค้นหาประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
  • สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน ฟังก์ชันการสูญเสีย ฟังก์ชันกระตุ้น การปรับแต่งค่าในโครงข่ายประสาทเทียม การถ่ายโยงการเรียนรู้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนย้อนกลับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน โดยผู้เข้าอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียนเอง (RAM ไม่ควรจะต่ำกว่า 8 GB)

รูปแบบในการอบรม : วิชาการ 40% ปฏิบัติการ 60% เมื่อผ่านการอบรมตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนหากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม : neo4j, Python

ระยะเวลาในการอบรม/สถานที่จัดอบรม : ระยะเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.
เริ่ม 12 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 5 ท่าน

ภาษาที่ใช้ในการอบรม : ภาษาไทย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ราคา 15,000 บาท ‼️(ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม แต่ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

สมัครอบรม -> http://bit.ly/BD-Training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น 083-614-1419
LINE@ID: @bigdataengineering