iN:หลักการ 5G สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานให้ตรงจุดที่สุด

หลักการ 5G สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานให้ตรงจุดที่สุด

“อย่าเชื่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์มากนัก ให้ไปดูหน้างานด้วยจะได้เข้าใจ ถ้ามัวนั่งเทียนอยู่กับโต๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า อย่าเชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็นกับตา”   

หลักการ 5G สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานให้ตรงจุดที่สุด 5G หรือ 5Gen นี้เป็นพื้นฐานที่ต้องมี (Basic of Problems Solving) ก่อนที่คุณจะไปใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตัวอื่น ๆ (Problem Solving Tools) ไม่ว่าจะเป็น Six Sigma, Lean Manufacturing หรือ QCC เป็นต้น   

โดยคำว่า 5G มีองค์ประกอบย่อย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 3Gen เป็นแนวความคิดดั่งเดิมที่เน้นการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรประกอบด้วย
1) Genba (สถานที่ /หน้างานจริง)  เราไม่อาจแก้ไขป้ญหาได้จากการนั่งแต่ใน office ครับ เพราะข้อมูลที่จำเป็นล้วนอยู่ที่หน้างานเท่านั้น การนั่งโต๊ะแก้ปัญหาทำได้แต่นั่งเทียนเท่านั้น
2) Genbutsu (ของจริง/ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง)  ของจริงมีมิติที่มากกว่าการดูรูปจากภาพกระดาษหรือจากจอภาพคอมพิวเตอร์(ที่มีแค่ 2 มิติ)
3) Genjitsu (สถานการณ์จริง) ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพียงช่วงเสี้ยววินาทีเท่านั้น และไม่มีโอกาสย้อนภาพกลับมาดูได้ จึงต้องสอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเท่านั้น   
ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์โดยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาจาก 3G มาต่อยอดโดยการคิดรวมความรู้ หลักการทฤษฎีต่างๆ มาใช้เสริมเติมแต่ง และจัดระเบียบ
4) Genri ( ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจริง ) ทฤษฎีจะเป็นตัวอธิบายว่าเหตุการณ์หรือปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่ออธิบายได้ ก็จะสามารถแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้ ซึ่งบางครั้งก็ต้องอาศัยการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าถูกต้องตรงกับหลักทฤษฎีหรือไม่ก่อนที่จะยอมรับ
5) Gensoku (เงื่อนไข กฏเกณฑ์ ความจำเป็น ที่เกี่ยวข้องจริง) เงื่อนไข กฏเกณฑ์ต่างๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ เพราะถือเป็นตัวส่งเสริมหรือเร่งเร้าให้ปัญหาเกิดขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะแก้ไขให้หมดไปก็ทำได้ยาก  

บทความโดย
อาจารย์บุญชัย  แซ่สิ้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่มา ประยุกต์จาก
- หนังสือ  5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
- http://workingapproach.synthasite.com/