อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย

อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย

E-mail : [email protected]

การศึกษา

 • 2002 – 2005    :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 1998 – 2002    :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า/โทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Object-oriented Programming
 • Software Development

ใบประกาศ/ใบรับรอง

 • Advance Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio 7, Data Cube, Dec 2016.
 • Practical Data Mining with RapidMiner Studio 7 : A Basic & Intermediate, Data Cube, Sep 2016.
 • Big Data Using Hadoop on Azure, IMC Institute, 2015.
 • Android Programming, Software Park Thailand, 2013.
 • Rapid Cross Platform Mobile Application Development with HTML5, Software Park Thailand, 2013.
 • Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) of Information Technology Professional Examination (ITPE), Oct 2012.
 • Information Technology Passport Examination (IP) of Information Technology Professional Examination (ITPE), Apr 2012.
 • SCWCD (Sun Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4), Mar 2006.
 • SCJP (Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4), Jan 2005.

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Using a Game Development Platform to Improve Advanced Programming Skills, Banyapon Poolsawas, Winyu Niranatlamphong and Warattha Sukpongthai, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2016), Pattaya, Thailand, January 27-29, 2016.
 • Improving Soft Computing Performance with Ant Colony Optimization for Multiclass Classfication : The Application for Learning Style Classification, Worapat PaireeKreng, DuangJai Jitkongchuen, Warattha Sukpongthai, Rossukon Suwannakoot, IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS2016), Bangkok, Thailand, January 25-27, 2016.

ผลงานอื่นๆ

 • ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมด้วย NodeJS”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  19-20 พฤศจิกายน 2559.
 • ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและการใช้งาน Microsoft Excel 2010” สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด, ศูนย์ฝึกอบรม TOT, 1 เมษายน 2559.
 • ผู้ร่วมจัดทำ E-books และ e-documents ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน เฟส 6 สำหรับ TK Park
 • วิทยากรฝึกอบรม Java Programming ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์