อาจารย์บัณฑิต กรดี

อาจารย์บัณฑิต กรดี

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

  • Software Engineering
  • Software Development
  • Web and Mobile Application

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

  • B. Korndee, O. Sangaroon, and C. Benjangkaprasert, “Performance Analysis of Parallel Interference Cancellation in Cyclic-prefix CDMA”, International Conference on Information and Electronics Engineering, Vol. 6, May 2011, pp.80-84.
  • B. Korndee, C. Benjangkaprasert, “Performance Analysis of Blind Adaptive Decorrelating PIC for Cyclic-prefix CDMA System”, International Conference on Engineer, Applied Sciences, and Technology, November 2012, pp. 348-351.