อาจารย์ ณัฐธยาน์ โสกุล

อาจารย์ ณัฐธยาน์ โสกุล

การศึกษา

 • วท.ม. การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ (MS. Integrated Supply Chain Management)
 • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)

ความเชี่ยวชาญ
Logistics and Supply Chain Management, Production Engineering, Production Planning Control (MRP and MPS), Warehousing and  Inventory Management, Quality Control System, Production Scheduling and Sequencing and Project, Work study

ประวัติการทำงาน

 • 2014            : Sernior Business Development Asia Cinema Network Co.,Ltd.
   
 • 2012 - 2014  : Quality Engineering of Transport SB Furniture Co.,Ltd
   
 • 2009 - 2012 : Consulting and Project Engineering OPTIMAL ENGINEERING Co,. Ltd., - Logistics Project, Labor Productivity Project, Program SME’s
                    Project and Total Energy Management
   
 • 2011           : Productivity and Logistics Project By Kanchanaburi Provincial Industry : Ministry of Industry - Training & Coaching In-Plant for SMEs :
                    TCIP By Department Industrial Promotion : Ministry of Industry
   
 • 2009 - 2011 : Logistics Project By Factory Information Center: Department of Industrial Work : Ministry of Industry - Total Energy Management
                   Project By OPTIMAL ENGINEERING Co., Ltd
   
 • 2009 - 2010 : Labor Productivity Project By Department of Skill Development : Ministry of Labour and Social Welfare 2008 - 2009 - Research &
                    Development Engineering : Top Trend Manufacturing Co.,Ltd

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • 2016 : B.SAE-SIO,N.Sokul “Reducing Defects in Packaging by Applying Experimental Results: A Case Study of A Snack Company” Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal,Vol 2 2016.
 • Multi-objective Production Scheduling and Sequencing for an Electronic Parts Factory using Analytic Hierarchy Process (AHP).