ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
การศึกษา
2547 - 2552
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Information Technology)
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Robot Navigation in Sensor Space

2545 - 2546

ปริญญาโท Master of Engineering Science (Computer and Communications Engineering)
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Computational Intelligence for Robot
Soccer in the KheperaSot League เกรดเฉลี่ยสะสม 7.00 จากระดับ 7.00

2539 - 2543

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
 
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2559 - 2560

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกลยุทธ์นวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2557 - 2559

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2556 - 2557

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2552 - 2556

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2551 - 2552

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
2543 - 2551

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
2544 - 2545

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการ

2559

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบไร้สาย (ทุนวิจัยจากบริษัทซีพี รีเทลล์ลิงก์ จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเคลื่อนที่เข้าชาร์จแบตเตอร์รี่อัตโนมัติ (ทุนวิจัยจากบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด)

2558

โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ v2in1 (ทุนวิจัยจากบริษัทซีพี รีเทลล์ลิงก์ จำกัด)
โครงการเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านการข่าวกรองของกองทัพเรือ (กรมข่าวทหารเรือ)
โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตัดในกระบวนการผลิตแผ่นฟลอย์ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ (ทุนวิจัยจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัทเบย์คอเปอร์เรชั่น จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาแขนกลต้นทุนต่ำในการดึงชิ้นงานในกระบวนการขึ้นรูปผลิต (ทุนวิจัยจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2557

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงไฟเตือนสถานะ และระบบความปลอดภัยสำหรับตู้ Kiosk (ทุนวิจัยจากบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องอ่าน SIM Card แบบหลายขนาดในตู้ Kiosk ของโทรศัพท์มือถือ (ทุนวิจัยจากบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนนิรภัยในตู้ Kiosk (ทุนวิจัยจากบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด)

2556

เครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวประสิทธิภาพสูงสำหรับอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนที่ใช้ผงเปลือกทุเรียนเป็นตัวเชื่อมประสาน (ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบนิทรรศการลูกปัด ที่จังหวัดกระบี่ (ทุนวิจัยจากบริษัท โอเรียนทัล อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทรค จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อขับรถโฟล์คลิฟต์เร็วเกินกำหนด (ทุนวิจัยจากบริษัท อารยะ โฟร์คลิฟท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด)

2555

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนข้อควรปรับปรุงให้แก่สำนักงานเขต จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร (ทุนวิจัยจากกรุงเทพมหานคร)
โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องป้อนลูกกอล์ฟจากใต้ดิน (ทุนวิจัยจากบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนคอยล์เย็นและส่วนโพรงกระรอก (ทุนวิจัยจากบริษัท รีเทลล์ลิงก์ จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ AGV สำหรับรับส่งชิ้นส่วนภายในโรงงาน (ทุนวิจัยจากบริษัท เค วี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เชิงโต้ตอบสำหรับช่วยการประชาสัมพันธ์ (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

2554

โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนคอยล์เย็น (ทุนวิจัยจากบริษัท รีเทลล์ลิงก์ จำกัด)
โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้ำสำหรับถังพักน้ำประปาขนาดใหญ่ (ทุนวิจัยจากการประปานครหลวง)
โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องคลายสายไฟอัตโนมัติ (ทุนวิจัยจากบริษัท เอ็ม ไอ เอส จำกัด (ประเทศไทย))

2553

โครงการออกแบบและพัฒนาแขนกลสำหรับเครื่องตัดปอกสายไฟอัตโนมัติ (ทุนวิจัยจากบริษัท เอ็ม ไอ เอส จำกัด (ประเทศไทย))

2551 - 2552
 
โครงการออกแบบและพัฒนารถอัตโนมัติไร้คนขับ (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

2552

โครงการออกแบบและพัฒนารถเข็นและไม้เท้านำทางอัจฉริยะสำหรับช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบจับเสียงรบกวนและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับอาการเมื่อยล้าจากดวงตา

2547 - 2550

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ ในสถานที่ใหม่
 
2546

โครงการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เตะฟุตบอลประเภท KheperaSot League FIRA Cup
 
2545
 
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
 
2544

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

2541 - 2544

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2541

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
 
สาขาที่มีความชำนาญ
 • Computational Intelligence
 • Software Engineering
 • Robotics
 • Image Processing and Pattern Recognition
 • Embedded System
 • Control and Automation​
รางวัลจากการแข่งขันและเป็นที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับ
 
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนานาชาติ KheperaSot League FIRA Cup 3 ปีติดต่อกัน 2003 (Vienna), 2004(Korea), และ 2005(Singapore).
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ABU Robocon contest 2004 เกม สะพานตำนานแห่งความรัก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ABU Robocon contest 2005 เกม จุดไฟศักดิ์สิทธิ์พิชิตกำแพงเมืองจีน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TPA Robot Contest 2007 เกม มหัศจรรย์ฮาลองเบ
 • รางวัลชมเชยจากการประกวด โครงการออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัวสำหรับติดตั้งกับรถประจำทางขนส่งมวลชน (Thailand Design Challenge Contest 2008) จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัว (TESA) 28 มีนาคม 2552
 • รางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 9 จากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest 11 ระดับประเทศ ในประเภทรถประดิษฐ์ อุดมศึกษา 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2552 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน ABU Robocon contest 2008 เกม เหินฟ้าท้าพิชิต
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน TPA Robot Contest 2008 เกม เหินฟ้าท้าพิชิต
 • รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จาการแข่งขัน Toyota Smart Robot Contest หุ่นยนต์ขนย้ายสิ่งของ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2551
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robocon contest 2009 เกม ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย
 • รางวัล Special Award (Panasonic) จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2009 Tokyo
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robocon contest 2010 เกม บุกอารยธรรมอียิปต์ พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา
 • รางวัล Best Idea Award จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2010 Cairo
 • รางวัลสถิติสูงสุดจากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest 12 ประจำปี 2553 ในประเภทรถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป
 • รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน TESA Thailand Design Challenge 2011 ในหัวข้อ “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการ และสูงอายุ”
 • รางวัลสถิติสูงที่สุดระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2011 ประเภทรถต้นแบบ Combustion Grand Prize for Prototype Car และ Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robocon contest 2011 เกม ลอยกระทง จุดประกายความสุข ด้วยมิตรภาพ
 • รางวัลชนะเลิศและรางวัล Best Design Award จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011 Bangkok
 • รางวัลสถิติสูงสุด จากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest 14 ในประเภทรถประดิษฐ์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัล TPA Robot of the Year และรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2012 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’
 • รางวัลสถิติสูงที่สุดระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2012 ประเภทรถต้นแบบ Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest Hong Kong 2012 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’
 • รางวัล The Second Highest Record, New Challenge Category จากการแข่งขัน Soichiro Honda Cup 2012
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 ‘โลกสีเขียว’
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2013 ‘หุ่นยนต์พิทักษ์ รักโลกสีเขียว’ The Green Planet
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2014 ‘หุ่นยนต์ อุ่นไอรัก’
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best Design จากการแข่งขัน หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest India 2014
 • รางวัลสถิติสูงที่สุดอันดับ 2 ระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2015 ประเภทรถต้นแบบ Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car