หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA EXPLORATION AND PREPARATION FOR ANALYTICS รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

BIG DATA EXPLORATION AND PREPARATION FOR ANALYTICS รุ่นที่ 1

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสถิติสำหรับการสำรวจข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างทัศนภาพจากข้อมูลขนาดใหญ่ การแจกแจงข้อมูลสำหรับตัวแปรหลายประเภท เทคนิคการเตรียมข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่มีความผิดปกติ ข้อมูลที่มีมิติข้อมูลจำนวนมาก ข้อมูลไม่สมดุล ข้อมูลซับซ้อน ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลอนุกรมเวลา การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน โดยผู้เข้าอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียนเอง (RAM ไม่ควรจะต่ำกว่า 8 GB)

รูปแบบในการอบรม : วิชาการ 40% ปฏิบัติการ 60% เมื่อผ่านการอบรมตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนหากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม : Excel, Python, Spark

ระยะเวลาในการอบรม/สถานที่จัดอบรม : ระยะเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.
เริ่ม 12 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 5 ท่าน

ภาษาที่ใช้ในการอบรม : ภาษาไทย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ราคา 15,000 บาท ‼️(ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม แต่ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

สมัครอบรม -> http://bit.ly/BD-Training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น 083-614-1419
LINE@ID: @bigdataengineering