STEM Education

STEM Education By CITE  Free!!!!

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดโครงการ “STEM Education” นวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 (ประเทศไทย4.0) โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งพัฒนาผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจ และเลือกวันเวลา สถานที่จัดในการอบรมได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

1. เตรียมสอบ PAT1 และ PAT3
    CITE DPU เปิดบ้านติวเพื่อเตรียมสอบคณิตศาสตร์ PAT1 และความถนัด ทางวิศวกรรมศาสตร์  PAT 3 โดยเนื้อหาจะเป็นการปูพื้นฐาน และทบทวน เนื้อหาด้านคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ ม.ปลายทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบ PAT 1 และ PAT 3 รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งวิธีการทำโจทย์อย่างง่าย และแนวข้อสอบในครั้งที่ผ่านมา เพื่อฝึกประสบการณ์ก่อนเจอ ข้อสอบจริง เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5 – ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PAT 3

ดำเนินการสอนโดย  อาจารย์ นุชนาถ สัตย์วินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา All-In-One
    - วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    - วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA:4.00

2. แนะแนวอาชีพ STEM โดยทูต STEM สสวท.
    การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้าน STEM สไตล์ TED Talk โดยทูต STEM ของ สสวท. และ British Council ที่ผ่านการ บรรยาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายหลายร้อยคน ทั้งในงาน Thailand STEM Festival และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. แคมป์หุ่นยนต์ …สำหรับนักเรียน
     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม และในครัวเรือน อีกทั้งการครอบคลุมถึง การใช้งานเพื่อความบันเทิง ประกอบกับ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย หลายสถาบัน ได้รับรางวัลด้านหุ่นยนต์ ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัย CITE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียง ด้านการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับชาติหลายรายการ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot   ประเทศไทยถึง 6 ปีซ้อน

       ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหุ่นยนต์ จึงได้จัดโครงการแคมป์หุ่นยนต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้กับ นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะ โดยในโครงการนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาส สัมผัสกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยตรง ผ่านทางการออกแบบ สร้างสรรค์ และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง อันจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 20 - 30 คน/รอบ

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  - หุ่นยนต์อย่างง่าย (LEGO):  2 วัน
  - หุ่นยนต์และอิเลกทรอนิกส์: 5 วัน 

4. Internet of Things : Smart Home Workshop
     
สนุกไปกับการสร้างอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ในการอบรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ดที่มากความสามารถอย่าง Raspberry Pi และเขียน โปรแกรมเพื่อควบคุมวงจรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android ด้วยการปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์จริงหากนักพัฒนาต้องการต่อยอด เพื่อพัฒนา โครงงาน IoT : Internet of Things  ที่ก็สามารถเพิ่มการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม Arduino และการพัฒนาโครงงานที่มีการรับค่าผ่านเซนเซอร์ และActuator รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Cloud ของ Amazon Web Service

5. Data Analysis with Excel
     องค์กรในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากและต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ ซึ่งในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้  การจัดการข้อมูลใน  Excel  การเรียงลำดับ และการกรองข้อมูล  การสรุปข้อมูล  แบบจัดกลุ่มด้วย  Subtotal, การตกแต่งด้วย Conditional Formatting,  การสร้าง Pivot Table,  การใช้งาน สูตร,  การใช้งาน What-If Analysisเพื่อให้เห็น ผลลัพธ์จากหลายสถานการณ์ และใช้ Solver เพื่อแก้ปัญหา และการเขียน VBA เบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรต่อยอด ให้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน ของ Pivot Table การสร้าง Calculated Field เพื่อสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ และ Dynamic Pivot Table

6. E-Portfolio
       นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Portfolioแบบดิจิทัล ด้วยโปรแกรม  PowerPoint,การสร้างแอนิเมชันด้วย  Photoshop  และAdobe illustrator และออกแบบรูปเล่มด้วย โปรแกรม InDesign รวมถึงการเผยแพร่ e-Portfolio ของตนเอง

7. Infographic Designs
       นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบและสร้าง Infographic ที่มีรูปทรงต่าง ๆ การเลือกสีและพื้น การทำงานกับตัวอักษร และ workshop แสนสนุก

8. Introduction to NoSQL
      เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างที่เรียกว่า NoSQL ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมหาศาลและสืบค้นในเวลาอันรวดเร็ว NoSQL เป็นฐานข้อมูลที่หลายองค์กรเลือกใช้ในปัจจุบัน

9. Web Programming for Beginners
       เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  การรับค่าอินพุต  การประมวลผล  การแสดงผล  การแยกใช้ไลบรารีการจัดการไฟล์ การพัฒนา Web Application และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยสามารถเลือกเรียนเป็น ภาษา Node.JS, R, Python,
หรือ Java ก็ได้

10.Basic Mobile Application Development with AppInventor2
       นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Mobile App จากโปรแกรม App Invertor ของ MIT มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ที่ทำให้เรื่องการ พัฒนา Mobile App เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อน

11. Chatbot with Python
        เรียนรู้การสร้างและพัฒนา Chatbot โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานสื่อสารตอบโต้กับมนุษย์ในลักษณะเหมือนการพูดคุยคล้ายกับเป็นคนคนหนึ่ง ตัวโปรแกรมจะสื่อสารพูดคุยกับเราผ่านข้อความหรือเสียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0846-424-983, 029547300 ต่อ 594

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก....

ภาพบรรยากาศการอบรม (รับชมเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ)