ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเทศมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีการนำนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กลไกที่สำคัญที่จะผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมได้นั้น จำเป็นต้องมี องค์ประกอบหลักอย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญ และเป็นเสาหลักของการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาทางด้าน IT จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่คนทุกๆ แขนงจำเป็นต้องมีความรู้ และปฏิเสธไม่ได้ว่า IT คือ Core หลักสำหรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                       วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                  Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                   M.Sc. (Information Technology)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ทำไมน่าเรียน?

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน IT แบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือจบทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน แต่ว่าทุกๆ คนจำเป็นต้องรู้ว่า IT จะสามารถเข้ามาช่วยงานทุกๆ ด้านอย่างไรได้บ้าง เป็นศาสตร์ที่มีความทันสมัยและสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกๆ ศาสตร์ รวมถึงมีวิชาที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค และองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ IT ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รายวิชาที่น่าสนใจ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Applications Development) : เรียนเรื่องแนวคิดและหลักการในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อระบบงานของธุรกิจ เช่น เว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ และเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสร้างแอปพลิเคชันทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น โครงสร้างการออกแบบและการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การสร้างรูปแบบของการแสดงผลแบบยืดหยุ่น การพัฒนาระบบเพื่อรองรับแพลตฟอร์มการใช้งานและการตอบสนองต่ออุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science) : เรียนเรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางด้านข้อมูลในองค์การ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลขององค์การ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
 • การวิเคราะห์งานระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ    (System Analysis for Enterprise Resource Planning) : เรียนหลักการทำงานของระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ ขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ การวิเคราะห์ระบบงาน วิธีการและกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการพัฒนาข้อกำหนดสำหรับระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระบบงาน รวมถึงการนำเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานสำหรับระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ
 • สถาปัตยกรรมองค์การและการบริหารจัดการ (Enterprise Architecture Management) : เรียนเรื่องหลักการและแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์การ ตัวแบบและกรอบการทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในองค์การ แนวทางการสร้างสถาปัตยกรรมองค์การ สถาปัตยกรรมองค์การทางด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบกระบวนการธุรกิจ การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
 • สื่อทางสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับธุรกิจ (Social Media and Social Network Analysis for Business) : เรียนเรื่องแนวคิดการใช้สื่อทางสังคมสำหรับองค์กรสมัยใหม่  การวิเคราะห์และการรายงานผลของการใช้สื่อทางสังคม เครื่องมือเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางสังคม  กรณีศึกษาการใช้สื่อทางสังคมขององค์กรสมัยใหม่  วิวัฒนาการของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การจัดการกับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน  ความลำเอียงของข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายรูปแบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
 • การตลาดบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่  (Internet Marketing for Modern Entrepreneurs) : เรียนเรื่องแนวคิดการตลาดบนอินเทอร์เน็ต  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต  แนวทางการทำการตลาด  การประเมินผลของการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  กรณีศึกษาขององค์ธุรกิจในการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต
 • ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้  (User Experience and User Interface Design) :  เรียนแนวคิดการการออกแบบเพื่อผู้ใช้ วิธีการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำเสนอส่วนติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาการออกแบบเพื่อผู้ใช้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านการมอง การสัมผัส และการได้ยินได้ฟัง ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ หลักการเกี่ยวกับการทดสอบใช้ประโยชน์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 • การพัฒนาเว็บแอปลิเคชันขั้นสูงสำหรับงานธุรกิจ (Advanced Web Applications for Business) : หลักการพัฒนาเว็บไซต์ การทำงานและสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์  พื้นฐานการสร้างเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจด้วยเฟรมเวิร์ก การสร้างเว็บเพจด้วยสไตล์ชีท การขียนโปรแกรมสำหรับฝั่งลูกข่ายด้วย HTML5 และภาษาจาวาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การใช้เว็บเซอร์วิส หรือ JSON การนำเว็บเพจไปไว้บนเครื่องบริการเว็บ
 • การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการทำเหมืองข้อมูล  (Business Analytics and Data Mining) : เรียนแนวคิด หลักการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ กระบวนการสร้างคลังข้อมูล กฎแห่งความสัมพันธ์  การจำแนกและการจัดกลุ่ม กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองเว็บ การทำเหมืองข้อความ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคนิคของเหมืองข้อมูล
จบแล้วทำอะไร?
 • นักพัฒนาระบบ
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
 • ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT
 • Chief Information Officer (CIO)
 • อาจารย์
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี
 • ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
 • ทุนข้าราชการในราชสำนัก
 • ทุนนักกีฬาดีเด่น
 • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
โครงสร้างหลักสูตร