เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 นิทรรศการการศึกษานานาชาติ

CITE ร่วมแสดงนวัตกรรมด้านการสอน "เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017" 

นิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมชม!! เทคโนโลยี วัสุดอุปกรณ์ และสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ ตลอดจนการแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศไทย และทั่วภูมิภาคอาเซียน กิจกรรม TVET CONNEX 2017 เวทีนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และการบริการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 10 – 12 ต.คนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ #cite #dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU