กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี

               ตามที่ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ...

“SIPA STARTUP CLUB” at CITE

  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม depa และTech Starup ...

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 นิทรรศการการศึกษานานาชาติ

CITE ร่วมแสดงนวัตกรรมด้านการสอน "เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017"  นิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาต...

BIG DATA AND ROBOTICS

การบรรยาย "BIG DATA AND ROBOTICS" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ...

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ในงาน Start Up Thailand

“ความสำเร็จที่ไม่ต้องรอให้เรียนจบ” #StartupUniversity นางสาว กวิสรา บุญจันทร์, นาย ศิวศร ฉิมฉวี และนาย พีรเดช เปรมใ...

“60 Minutes Future Talk ตอน Learning Style สร้างคนอาชีวะยุค 4.0 ”

Word Didac ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 5 “60 Minutes Future Talk ตอน Learning Style ...

จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Introduction Predictive Modeling with RapidMiner Studio 7 ให้กับผู้สนใจฟรี !!!

ภาควิชา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) ร่วมกับบัณฑิตศึกษาสาขา วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD) จัดอบรมสัมนาเชิงป...

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 150,000 บาท ให้แก่นักศึกษา วิทยาลั...

"Big data and Internet of things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

ผ.ศ. ดร.วรพล พงษ์เพชร ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Engineering, Master of Engineering, DPU ได้รับเกียรติในการเป...