จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Introduction Predictive Modeling with RapidMiner Studio 7 ให้กับผู้สนใจฟรี !!!

ภาควิชา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) ร่วมกับบัณฑิตศึกษาสาขา วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD) จัดอบรมสัมนาเชิงป...

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 150,000 บาท ให้แก่นักศึกษา วิทยาลั...

"Big data and Internet of things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

ผ.ศ. ดร.วรพล พงษ์เพชร ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Engineering, Master of Engineering, DPU ได้รับเกียรติในการเป...