การประกวด “Smart School ด้วย IoT”

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“Smart School ด้วย IoT” ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2562

รายละเอียด

กำหนดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครอบรมออนไลน์

หมดเขต  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2562

วันที่อบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

สมัครแข่งขันออนไลน์

หมดเขต  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

วันที่แข่งขัน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมัครออนไลน์

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ วิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญ สามารถทำงานได้จริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิด สร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 จึงได้จัดการประกวด “Smart School ด้วย IoT” เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรในวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยี IoT ต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือปฎิบัติจริง
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา ได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีจำนวน 1-2 คน
4.3 การประกวดผลงาน ไม่มีการแบ่งประกวดผลงานระหว่างผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องยึดตาม กรอบโครงงานตามข้อ 6 
4.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่น และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
4.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธ์ของผู้เข้าประกวด

5. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
การตัดสินผลงาน มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์ในการพิจารณา

คะแนนเต็ม

   การนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาต่อยอดนวัตกรรม

   10

   องค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบโครงงานข้อ 6

   10

  มีฟังก์ชันพิเศษ เพื่อให้ชิ้นงานดูน่าสนใจ

   10

   ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

   10

   การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุง ระบบต่างๆภายในโรงเรียน

   20

   รูปแบบและวิธีในการนำเสนอ

   20

   การตอบคำถาม

   20

   รวม

   100

 

6. กรอบโครงงาน “Smart School ด้วย IoT”

ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ต้องอยู่ในกรอบแสดงดังรูปที่ 1 ดังนี้

 1. ใช้ Blynk app เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้
 2. ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  IoT จะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
  1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. เซนเซอร์
  3. จอแสดงผล
  4. ปุ่มกดสั่งการ
  5. แอคชูเอเตอร์ เช่น รีเลย์ มอเตอร์ หลอดไฟแสดงสถานะ
 3. ส่วนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ใดก็ได้
 4. ชิ้นงานต้องสามารถแสดงข้อมูลเซนเซอร์ สถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บน Blynk app ได้
 5. ชิ้นงานต้องสามารถสั่งการผ่านทาง Blynk app ได้
 6. ชิ้นงานต้องแสดงถึงการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุง ระบบต่างๆภายในโรงเรียน

7. รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ                 - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 100% จำนวน 2 ทุน

  - เงินรางวัล 5,000 บาท

  - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 50% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 3,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 25% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 2,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

8. กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร)

Email : cite@dpu.ac.th

 15 มีนาคม 2562

2

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ผ่านทางhttp://cite.dpu.ac.th

15 มีนาคม 2562

3

ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงาน CITE PROUD ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น (6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

20 มีนาคม 2562

4

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

20 มีนาคม 2562

 

9. รายละเอียดอุปกรณ์ที่ให้ยืมในการแข่งขันสำหรับ 10 ทีมแรก 

1. บอร์ด ESP32   
2. เซนเซอร์ DHT11 
3.2 Channel 5V 2A Solid State Relay 
4.400 point White BreadBoard
5. สายไฟ
6.LED
7.Switch button

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cite@dpu.ac.th

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983  หรือ Line@ ID : @cite_dpu