การแข่งขันแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 “รายละเอียดการแข่งขันเขียนโปรแกรม”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2562 

 

รายละเอียด

กำหนดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครอบรมออนไลน์

หมดเขต  วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

วันที่อบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

สมัครแข่งขันออนไลน์

หมดเขต  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

วันที่แข่งขัน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมัครออนไลน์

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ที่มีความชำนาญ สามารถทำงานได้จ้ริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0

ทั้งนี้ทางวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาสังคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จึงได้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรม เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรในวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือทา
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่ นกัเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย

4. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีม มีจำนวน 3 คน โดยแต่ละสถาบันส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม

5. ลักษณะการแข่งขัน
5.1 เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ
5.2 โจทย์จะอธิบายเป็นภาษาไทย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
5.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเลือกใช้ภาษา C, C++, Java หรือ Python เป็นภาษาในการโปรแกรมก็ได้
5.4 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน
5.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเลือกทําโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ และแต่ละข้อสามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันได้

6. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
6.1 การเรียงอันดับของทีม นับจากจํานวนโจทย์ที่ทําได้ (Problem solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทําได้จํานวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามเวลา (Time/Points) จากน้อยไปมาก
6.2 Time/Points คือ ผลรวมของเวลา (จํานวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทําโจทย์ในแต่ละข้อ นับเฉพาะข้อที่ทําได้ถูกต้อง โปรแกรมคําตอบที่ส่งแล้ว (Run) แต่ไม่ถูกต้อง จะถูกเพิ่มเวลาเป็น 20 นาทีต่อครั้ง โดยเวลาของโจทย์ของข้อที่ไม่ได้ส่งไม่ถูกจะไม่นําไปคิดในเวลารวม
6.3 เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน จะมีการจัดอันดับของทีมต่างๆ และจะยึดถือผลการตัดสินนี้เป็นหลัก หากกรรมการไม่ตรวจพบความผิดปกติใดๆ จะประกาศให้ผลการตัดสินนั้น เป็นผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ
6.4 การได้จํานวน Problem solved และ Time/Points ที่เท่ากันพอดีของตั้งแต่สองทีมขึ้นไป จะมีการจัดอันดับโดยพิจารณาเพิ่มเติมตามลำดับ ดังนี้

  1. พิจารณาจากความแม่นยําก่อน คือทีมที่ส่งจํานวน Run น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ (Attempt น้อยกว่าแต่ได้ข้อถูกเท่ากัน)
  2. หาก Attempt เท่ากันพอดี ให้พิจารณาเวลาของข้อแรกที่ทีมนั้นๆ ทําได้ หากใครทําได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึงพิจารณาข้อถัดไปตามลําดับ

6.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิประท้วงการแข่งขันได้ภายใน 15 นาทีหลังการแข่งขันสิ้นสุด แต่การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ                - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

                                  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 100% จำนวน 3 ทุน

  - เงินรางวัล 5,000 บาท

  - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 50% จำนวน 3 ทุน

    - เงินรางวัล 3,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 25% จำนวน 3 ทุน

    - เงินรางวัล 2,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

8. กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร)

Email : cite@dpu.ac.th

15 มีนาคม 2562

2

ประกาศผลผู้สมัคร http://cite.dpu.ac.th

15 มีนาคม 2562

3

ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงาน CITE PROUD ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น (6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

20 มีนาคม 2562

4

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

20 มีนาคม 2562

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cite@dpu.ac.th

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมััครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983  หรือ Line@ ID : @cite_dpu