บุคลากร วิศวกรรมหุ่นยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์

ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ