บุคลากร การจัดการทางวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ ผดุงศิลป์

ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชชกุล