รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การศึกษา

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) University of Maryland, College Park, USA  
M.S. (Electrical and Computer Engineering) University of Maryland, College Park, USA  
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน

มิ.ย. 56-ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ค. 55-พ.ค. 56        รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ค. 52-พ.ค. 55        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ค. 51-พ.ค. 52        หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ฐานข้อมูล การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ รวมถึงการสอนแบบ Active Learning และการทำวิจัยในชั้นเรียน

รางวัลที่ได้รับ

2558      รางวัล "โตไว" จากการเขียนบทความในระบบจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่สุด 
2555      อาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตรดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2553      อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2553      อาจารย์ผู้สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประกาศนียบัตร

2558             ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
April 2009     ITPE Fundamental Information Technology Professional Certified by ITPEC (Information Technology Professional                             Examination Council)

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • กรวรรธน์ วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์", ECTI-CARD 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58. 
 • วรพจน์ ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริง ด้วยสถาปัตยกรรม Node.js", ECTI-CARD 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58. 
 • พิเชษฐ์ ปลื้มจิตร และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "แผนที่แบบเสริมความจริง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์", ECTI-CARD 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58. 
 • อะดาว น้องวี และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "มาย สติ๊กเกอร์ โมบาย แอปพลิเคชัน", ECTI-CARD 2015, จ.ตรัง, 8- 10 ก.ค. 58.  
 • อัยพรรณ เอโกบล และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล". การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015). กรุงเทพฯ. 2-3 กรกฎาคม 2558.  
 • สิทธิชัย ชุ่มใจ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการรายงานสินบนตำรวจจราจร ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iOS ด้วย TOR". การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015). กรุงเทพฯ. 2-3 กรกฎาคม 2558.  
 • Suniti Wittayasatiankul, Sittichai Chumjai and Nuengwong Tuaycharoen, Tor’s API on iOS, IC2IT2015, Bangkok, July 2015. 
 • รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, "ห้องเรียนกลับทางในรายวิชาระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ชลบุรี, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558. 
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, "การเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ชลบุรี, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558. 
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, "การประเมินผลวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยใช้รูบริกซ์", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ชลบุรี, ประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558.  
 • ณัฐชนม์ โชคชัย และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. ระบบช่วยผู้นำเที่ยว. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37). จ. ขอนแก่น. 19-21 พฤศจิกายน 2557. 
 • กุณฑล เลาหรัตน์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. An Arrival Time Estimation Algorithm for an Information System for Bus Positions. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37). จ. ขอนแก่น. 19-21 พฤศจิกายน 2557. 
 • Narongdech Keeratipranon and Nuengwong Tuaycharoen. PJuk: a Personal Reaction Robot. IEEE TENCON-2014. Bangkok. October 22-25, 2014. 
 • ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการรายงานสินบนตำรวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์", ECTI-CARD 2014, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 21- 23 พ.ค. 57.  
 • ทวีชัย ตันติวิชาญ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ขับไม่โทร: แอปพลิเคชันป้องกันการใช้โทรศัพท์เวลาขับรถบนโทรศัพท์แอนดรอยด์", ECTI-CARD 2014, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 21- 23 พ.ค. 57. 
 • สุรชาติ บุญแสน และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. สถาปัตยกรรมการกระจายงานของผู้ให้บริการเว็บด้วย NGINX. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014). จ. ภูเก็ต. 8-9 พฤษภาคม 2557. 
 • อัยพรรณ เอโกบล และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารการประปานครหลวง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014). จ. ภูเก็ต. 8-9 พฤษภาคม 2557.  
 • กรกช เพ็งสมบูรณ์, วัชรพัฐ เลานวัฒนา, ประวิทย์ อ่องจรูญ, สภา จรรยาชัชวาล, รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อนำชมเรื่องรามเกียรติ์บนกำแพงวัด พระแก้ว. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014). จ. ภูเก็ต. 8-9 พฤษภาคม 2557.  
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ ภาคภูมิ มุกดาสนิท. การเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการโปรแกรมเว็บ. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12, นครนายก, ประเทศไทย, 15-17 พฤษภาคม 2557.  
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ ภาคภูมิ มุกดาสนิท. การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12, นครนายก, ประเทศไทย, 15-17 พฤษภาคม 2557.  
 • อาทิตย์ จินดาสวัสดิ์, สภา จรรยาชัชวาล และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. การประมวลผลความรู้สึกจากสีของรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36). จ. กาญจนบุรี. ธันวาคม 2556. 
 • นิพนธ์ นวมศิริ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. โปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36). จ. กาญจนบุรี. ธันวาคม 2556. 
 • ธนาคม จุ้ยศิริ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาและวิชาเอกของผู้ที่ต้อง การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย เหมืองข้อมูล. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36). จ. กาญจนบุรี. ธันวาคม 2556. 
 • สุรชาติ บุญแสน และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูลมลพิษทางเสียง ด้วยแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android", ECTI-CARD 2013, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 8 - 10 พ.ค. 56.  
 • ปฐมพงศ์ ประไพย์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบตรวจจับการลักลอบใช้บริการบนโครงข่ายเอ็นจีเอ็น", ECTI-CARD 2013, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 8 - 10 พ.ค. 56.  
 • พีรเดช เปรมใจ, เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ ณรงค์เดช กีรติพรานนท์. "ระบบตรวจสอบการทำงานของหุ่นยนต์ในโรงงานแบบเวลาจริงผ่านเว็บ", ECTI-CARD 2013, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 8 - 10 พ.ค. 56.  
 • Orapan Puangrakam, Thakornkrid Thanatharapokin, Nuengwong Tuaycharoen, "Diary Social Network", the 2013 Second ICT International Student Project Conference 2013(ICT-ISPC 2013),the Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand, March 28-29, 2013. (the 1st prize for ICT Application Awards) 
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. การสอนแบบสองภาษาในรายวิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่11, ภูเก็ต, ประเทศไทย, 9-11 พฤษภาคม 2556.  
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ ณรงค์เดช กีรติพรานนท์. ระบบการป้องกันการออกนอกรัศมีการควบคุมของรถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการและ ผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35). ธันวาคม 2555.  
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ สำหรับกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ". ECTI-CARD 2012. 20 - 22 มิ.ย. 55.  
 • ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันเอบียูแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก". ECTI-CARD 2012. 20 - 22 มิ.ย. 55.  
 • กุณฑลเลาหรัตน์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "ระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง". ECTI-CARD 2012. 20 - 22 มิ.ย. 55.  
 • ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันเอบียูแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก: หุ่นยนต์จุดเปลวเทียน". JCSSE 2012. 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 55.  
 • เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ อภิลักษณ์ ศรีนวลจันทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย). การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่10, หัวหิน, ประเทศไทย, 9-11 พฤษภาคม 2555.  
 • ธีรชาติ ลือชารักษ์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. An Internet Blackboard for On-line Classrooms. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่10, หัวหิน, ประเทศไทย, 9-11 พฤษภาคม 2555.  
 • ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. "รถอัตโนมัติไร้คนขับ: ส่วนวิเคราะห์ป้ายจราจรโดยใช้การประมวลผลภาพและโครงข่ายปราสาทเทียม".NCCIT 2012. 9-10 พ.ค. 55.  
 • ธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์, ชาญวุฒิ ฮวดศรี, จริยา มณี, พรเทพ จินดาวงษ์, อรอุสาห์ ลักษณียนาวิน, พลวิชญ์ กิ่งสิวงศ์, ฉัตรชัย สุวรรณลาภา, อนงค์ลักษณ์ สารีสาย, เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ ณรงค์เดช กีรติพรานนท์. "ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ สำหรับผู้สูงอายุ". EECON-34. 30 พ.ย. -2 ธ.ค. 54. (รางวัลชนะเลิศจากการประกวด TESA Design Challenge 2011) 
 • สิทธิพร พุ่มพวง และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ,"รูปแบบการติดตั้งตัวกรองข้อความสแปมเพื่อลดปริมาณการส่งข้อมูลใน เครือข่าย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติมหาวิทยาลัยบูรพา 2554, 6-7 กรกฎาคม 2554, หน้า 1-11  
 • ชยากร เจนพิทักษ์ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. ระบบการให้คะแนนโปรแกรมภาษาจาวาอัตโนมัติใน Moodle. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่9, ภูเก็ต, ประเทศไทย, 4-6 พฤษภาคม 2554: 135-140.  
 • ศรัญยู วงค์เวียน และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขและระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่9, ภูเก็ต, ประเทศไทย, 4-6 พฤษภาคม 2554: 65-70.  
 • Nuengwong Tuaycharoen and Bruce L. Jacob, "The System-Level Impact of Three Memory Hierarchy Optimization Techiniques", in EECON-32, Prachenbury, Thailand, 28-30 Oct.,pp.635-639, 2009. 
 • ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “Disk Design-Space Exploration in Terms of System-Level Performance, Power, and Energy Consumption”โดยมี รศ.ดร. Bruce Jacob เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ University of Maryland, College Park, January 2007. 
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “"DRAMsim: A memory-system simulator." David Wang, Brinda Ganesh, Nuengwong Tuaycharoen, Katie Baynes, Aamer Jaleel, and Bruce Jacob. SIGARCH Computer Architecture News, vol. 33, no. 4, pp. 100-107. September 2005. 
 • ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่อง “RTOS-BASED DYNAMIC VOLTAGE SCALING” โดยมี รศ.ดร. Bruce Jacob เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ University of Maryland, College Park, August 2003.