โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ปีการศึกษา 2561

1 การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์
จัดทำโดย: นางสาว วริศรา สุภา และนางสาว ขนิษฐา เรียนกระโทก [Full Text]    

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย: นางสาวสุนิตา จันทร์บัว และนางสาวผกากรอง หุ่นงาม [Full Text]    

3 การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กับการพยากรณ์แบบวินเทอร์ เพื่อลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
จัดทำโดย: นายกนกศักดิ์ ศรีจันทร์ และนายอุดมทรัพย์ พูลสวัสดิ์ [Full Text]    

4 การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วยเครื่องมือคุณภาพ SERVQUAL กรณีศึกษา: ด่านศุลกากรเชียงของ
จัดทำโดย: นางสาวญานิศา แก้วดา และนางสาวเจจิรา ราชตบุตร [Full Text]    

5 การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าด้วยวิธีแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และวิธีจุดศูนย์ถ่วง กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
จัดทำโดย: นายธนกร วิวัฒนากรวงศ์ และนายวงศธร เอ๊ฟวา [Full Text]    

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ - เชียงใหม่
จัดทำโดย: นายจตุรภัทร  ยืนยาว และนายศกร  เจียมเจริญวุฒิ [Full Text]    

ปีการศึกษา 2560

1 การปรับปรุงผังโรงงานด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตดักท์แอร์ 
จัดทำโดย: นางสาววลัยพร ปราศจาก และนายพงศ์พัฒน์ ช่วยบุดดา [Full Text]        

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ด่วน (EMS) ที่ว่าการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ)
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
จัดทำโดย: นายธีรนันท์ เฉยเจริญ และนายพงศพัฒน์ มาศกสิน [Full Text]       

3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง จังหวัดกาญจนบุรี  
จัดทำโดย: นายศิวกร เกษมวิริยนนท์ และนายวิวรรธน์ สิทธิพจน์  [Full Text]       

4 การศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในหารส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา : โรงงานอาหารสัตว์ 
จัดทำโดย: นายวรรณะ กรุดภู่  และนางสาวรภัทร สลิดกุล  [Full Text]

5 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการผ่านด่านเชียงของที่มีต่อเส้นทาง R3A 
จัดทำโดย: นางสาวกุลจิรา โพธิ์กัน และนายนิธ เมืองแก่น  [Full Text]             

6 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้รับบริการรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เขต.8 รถปรับอากาศสาย 8  
จัดทำโดย: นางสาวนิลาวัลย์ ทรงศรี และปริญญา ศรีรักษา  [Full Text]           

7 การจัดเส้นทางและกำหนดเวลาการขนส่งของผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม
จัดทำโดย: นางสาวณัฐวดี เย็นคงคา และนางสาวณัฐพร คุตตะนันท์  [Full Text]

8 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการผลิตขนมหวาน
จัดทำโดย: นางสาวภรณ์ทิพย์ พูลเพิ่ม และนางสาวอังคณา จันทร์เพ็ญ   [Full Text]     

9 การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจค้าส่งเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จัดทำโดย: นายพิเชฐ เวิ่นทอง [Full Text]     

10 งานวิศวกรรมย้อนกลับในการวางแผนก่อสร้าง กรณีศึกษา : โครงการการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
จัดทำโดย: นายธนะดี ทองป้อง และนางสาวพรรษชล วุฒิเชี่ยวชาญใช้ [Full Text]     

11 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา : ศึกษาข้อมูลเส้นทางของสายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86
จัดทำโดย: นายนพรัตน์ กองแปง และนายอภิเดช อาทร  [Full Text]     

12 การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตขนมหวาน 
จัดทำโดย: นายปรดิษฐ์ พุฒิกุลบวร และนายยงยุทธ เหมะลา  [Full Text]