ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Tel: 029547300 ต่อ 703

E-mail: chaiyaporn@dpu.ac.th