Programmer Boot camp

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดในการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ รบกวนเข้าไปอัพโหลดเอกสารในใบสมัครให้ครบภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15:00น. ด้วยนะคะ มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับ

 

----------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Programmer Bootcamp#2 

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ Programmer Bootcamp#2 ตามเอกสารแนบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนเรียนฟรี

ในโครงการ “ DPU & HWC Programmer Bootcamp #2 ” รอบ 2

รับสมัครถึง 18 เมษายน 2562

เพื่อสรรหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร บริษัท Hatari Wireless ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #2 ”
 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริษัท Hatari Wireless ให้ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 100,000 บาท ฟรี โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ*A

2.เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้บรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือ ด้วยตำแหน่ง Programmer Analyst หรือ Software Engineer ที่เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและทักษะ) และได้รับเงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่ารวม 40,000 บาท*B

3. หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้ง พร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทฯ*C

หมายเหตุ
*A ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ผ่านเกณฑ์พนักงานทดลองงาน จนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำของ บริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือจะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

เงื่อนไขการชดใช้ทุนของโครงการเป็นดังตาราง
ก. เมื่อผู้สมัครอยู่ในช่วงการอบรมและการฝึกงาน

ช่วงเวลาอบรม

กรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

1. ช่วงอบรม 3 เดือนแรก

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือนำข้อมูลโครงการไปใช้งาน ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ให้ดำเนินการตาม NDA

2. ช่วงฝึกงานจริง 2 เดือนถัดมา

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บ. และให้ดำเนินการตาม NDA


ข. เมื่อผู้สมัครได้รับบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของ Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว

สถานะการเป็นพนักงาน

เงื่อนไขของการชดใช้ทุน

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

เป็นพนักงานทดลองงานระยะเวลา 4 เดือน

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือนำข้อมูลโครงการไปใช้งาน ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บ. และ ให้ดำเนินการตาม NDA


ค. เมื่อผู้สมัครได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำของ Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว

สถานะการเป็นพนักงาน

เงื่อนไขของการชดใช้ทุน

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

ขณะที่เป็นพนักงานประจำแล้ว

จะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี (ชดเชยนับเฉพาะเวลาทำงาน ได้เงินเดือนตามปกติ)

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บ. โดยจำนวนเงินจะลดลงตามสัดส่วนเวลาที่ทำงานในช่วงการเป็นพนักงานประจำ และ ให้ดำเนินการตาม NDA

*ฺB เงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่า 40,000 บาท จะได้รับหลังจากถูกบรรจุเข้าเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว
(เมื่อผ่านการอบรม 3 เดือน และการฝึกงาน 2 เดือน)

*C หากผลการประเมิน “ผลงานและทักษะการทำงานในช่วงพนักงานทดลองงาน” ของผู้เข้าอบรม สูงกว่ามาตรฐานของตำแหน่งงานในช่วงเป็นพนักงานทดลองงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานประจำ ก็จะมีผลต่อการปรับขึ้นของตำแหน่งงาน และเงินเดือนทันที

 

                                                                  รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการอบรม : วันจันทร์ - ศุกร์ (วันละ 8 ชั่วโมง )

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 เดือน ( 20 สัปดาห์ )   (วันที่ 2 พ.ค. 2562 -  วันที่ 30 ก.ย. 2562)
ช่วง 3 เดือนแรก - อบรม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากผลการอบรมจาก 3 เดือนแรกผ่าน จะได้เข้าฝึกงานในช่วงที่ 2 เป็นเวลา 2 เดือน
โดยฝึกงาน ณ ไซต์งานจริง กับบริษัท Hatari Wireless เป็นเวลา 2 เดือน  โดยสถานที่ฝึกงานมี 2 ที่ คือ ย่านพระราม 3 และย่านจตุจักร
*สำหรับการฝึกงานตามไซต์งานกับบริษัท Hatari Wireless จะสามารถเบิกค่าเดินทางส่วนเพิ่มจากการเดินทางไปอบรมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานในสายงาน Programmer  
3. สามารถเข้าอบรมแบบ Full Time ในวัน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00  ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 ได้

กำหนดการการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562     ถึงวันพฤหัสบดี ที่  18 เมษายน 2562
2. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 19 เมษายน 2562
3. สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่  20 เมษายน 2562  
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2562
5. สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่  24 เมษายน 2562 
6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่  26 เมษายน
 2562 
7. ปฐมนิเทศ และ เซ็นสัญญาวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการยืนยันการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 รูป
2. รีซูเม่ (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบเเสดงผลการเรียน, สำเนา Transcript
6. สำเนารับรองวุฒิ (ถ้ามี)
7. (สำหรับผู้เข้าสมัครเพศชาย) สำเนาเอกสารที่เเสดงว่าพ้นภาระทางทหารเรียบร้อยเเล้ว, ผ่านการเกณณ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. อย่างน้อย 3 ปี
8.อื่น ๆ ที่แสดงความสามารถหรือความถนัดที่มี (ถ้ามี)

หากท่านสนใจสมัคร สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่ 
https://goo.gl/forms/dGAdJec8ijU1cJJx1

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp #2

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                

  วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
  08:30 - 09:00 น.   ลงทะเบียน
  09:00 - 11:00 น.   ทดสอบทักษะ และคุณสมบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง #1
  12:00 - 13:00 น.   พักเที่ยง
  13:00 - 13:30 น.    ลงทะเบียน
  13:30 - 15:30 น.   สอบความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้ที่จบสายคอมพิวเตอร์

 

                                                         
                                                            
*** ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  วันที่ 22 เมษายน 2562 ***

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp #2

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

Chinese Student Lounge อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  08:30 - 09:00 น.    ลงทะเบียน
  09:00 - 16.00 น.   สอบสัมภาษณ์

                                                         
                                                                **
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2562 ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ***  ปฐมนิเทศ และเซ็นสัญญาสำหรับผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2562 ***


หากท่านสนใจสมัคร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

คุณ พรพรรณ พึ่งพิทักษ์ (ผึ้ง)
Ms. Pornpan Puengpitak
HRD Supervisor, Hatari Wireless Co.,ltd.
email: pornpanp@hatari.net
Mobile: 063-446-8951

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
email: nuengwong.tun@dpu.ac.th
โทร: 02-954-7300 ต่อ 498, 594