การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์“หุ่นยนต์เหาะตีลังกา”

รายละเอียดการแข่งขัน

“หุ่นยนต์เหาะตีลังกา” ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2562

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กติกา และแบบสนาม (Download)
สมัครออนไลน์ (คลิก

 

รายละเอียด

กำหนดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครอบรมออนไลน์

หมดเขต  วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่อบรม

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

สมัครแข่งขันออนไลน์

หมดเขต  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

วันที่แข่งขัน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562


1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ วิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญสามารถทำงานได้จ้ริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิด สร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วม ขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
          สังคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จึงได้จัดการแข่งขัน “หุ่นยนต์เหาะตีลังกา” เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถตรวจจับเส้นทางวิ่งทั้งในพื้นราบปกติและแบบตีลังกา ซึ่งนับเป็นภารกิจแปลกใหม่ท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเพียงพอ ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรที่วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

2. วัตถุประสงค์
2.1   เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยที่ต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือทำ
2.2   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
2.3   เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยี
2.4   เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการแข่งขัน

3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแข่งขัน
4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.2  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีม มีจำนวน 2 คน
4.3  แต่ละสถาบันส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
4.4   การแข่งขัน ไม่มีการแบ่งระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
4.5   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4.6  สถาบันที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีมแรก จะได้รับอุปกรณ์ให้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

5. เกณฑ์การตัดสิน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ โดยทีมที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจะเป็นทีมชนะเลิศ โดยทั้ง 5 ภารกิจนี้แข่งรวมกันไปในสนามแข่งขัน โดยภารกิจทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้

 1. ภารกิจหุ่นยนต์ตรวจสอบและเคลียร์เส้นทาง ที่หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำบนพื้นราบ เมื่อเจอวัตถุขวางเส้นทางอยู่บนเส้นจะต้องใช้มือจับวัตถุที่ขวางอยู่ไปวางไว้ด้านข้างในจุดที่กำหนด โดยมีวัตถุขวางมีทั้งหมด 3 ชิ้น โดยคะแนนของแต่ละชิ้นจะเป็นดังนี้

          ถ้าหยิบวัตถุไปวางในภาชนะที่กำหนดได้จะได้     10     คะแนน

          ถ้าหยิบวัตถุไปวางในภาชนะอื่นจะได้                 5     คะแนน

ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่มาชนวัตถุออกนอกเส้นทางจะไม่ได้คะแนน แต่ก็สามารถไปทำภารกิจต่อไปได้ แต่ถ้าหุ่นยนต์หยิบชิ้นงานไปวางในภาชนะที่กำหนดก็จะได้ 10 คะแนนเป็นต้น

 1. ภารกิจหุ่นยนต์บรรทุกของ ในภารกิจนี้ที่หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำบนพื้นราบ โดยสามารถเลือกใส่ก้อนน้ำหนักใน 10 - 40 คะแนน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ได้บรรทุกมาเพิ่มเติม ทั้งนี้คะแนนที่ได้จะเป็นไปตามสูตร

ตัวอย่างเช่นถ้าบรรทุกน้ำหนักมา 1 กิโลกรัม ก็จะได้คะแนนเป็น 1/3*30 = 10 คะแนน แต่ถ้าบรรทุกมา 2.8 กิโลกรัม ก็จะได้คะแนนเป็น 2.58/3*30 = 28 คะแนน

 1. ภารกิจหุ่นยนต์เคลื่อนที่เร็ว โดยจะนับเวลาที่ใช้ไปของภารกิจ 1 และ 2 มารวมกัน ทีมที่ทำได้เร็วจะได้คะแนนมากกว่า โดยคะแนนที่ได้จะเป็นไปตามสูตร

ตัวอย่างเช่นถ้าใช้เวลาไป 35 วินาที ก็จะได้คะแนนเป็น (120-35)/5 = 17 คะแนน

 1. ภารกิจหุ่นยนต์เหาะตีลังกา หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำ โดยมีทั้งส่วนที่อยู่บนพื้น ส่วนที่เป็นทางลาดชัน และส่วนที่ตีลังกากลับหัว ถ้าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ตีลังกาได้จะได้ 30 คะแนน
   
 2. ภารกิจหุ่นยนต์พุ่งไกล ที่หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนด้วยความเร็วสูงและพุ่งขึ้นจากพื้นเอียง เพื่อให้ลอยตัวไปได้ไกลที่สุด โดยคะแนนของภารกิจนี้จะเป็นดังนี้


ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ่นยนต์ลอยไปได้ไกล 122 เซนติเมตร ก็จะได้คะแนนเป็น 122/150*20 = 16.02 คะแนน

กติกาหุ่นยนต์เหาะตีลังกา

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญสามารถทำงานได้จ้ริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิด สร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วม ขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
          สังคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จึงได้จัดการแข่งขัน “หุ่นยนต์เหาะตีลังกา” เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถตรวจจับเส้นทางวิ่งทั้งในพื้นราบปกติและแบบตีลังกา ซึ่งนับเป็นภารกิจแปลกใหม่ท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเพียงพอ ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรที่วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ โดยทีมที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจะเป็นทีมชนะเลิศ โดยทั้ง 5 ภารกิจนี้แข่งรวมกันไปในสนามแข่งขันครั้งเดียว โดยภารกิจทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้

 1. ภารกิจหุ่นยนต์ตรวจสอบและเคลียร์เส้นทาง
 2. ภารกิจหุ่นยนต์บรรทุกของ
 3. ภารกิจหุ่นยนต์เคลื่อนที่เร็ว
 4. ภารกิจหุ่นยนต์เหาะตีลังกา
 5. ภารกิจหุ่นยนต์พุ่งไกล

1.   การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์

1.1     แต่ละทีมสร้างหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ 1 ตัว
1.2     น้ำหนักของหุ่นยนต์รวมแบตเตอรี่ขณะลงแข่งขันจะต้องไม่เกิน 1,000 กรัม ทั้งนี้ไม่รวมกระบะที่ใช้ในการบรรทุกสัมภาระเพิ่มด้วย
1.3     ขนาดของหุ่นยนต์มีขนาดไม่เกิน กว้าง 20 ซม. X ยาว 30 ซม. X สูง 15 ซม. ทั้งนี้นับรวมกระบะที่ใช้ในการบรรทุกสัมภาระเพิ่มด้วย
1.4     แหล่งจ่ายพลังงานของหุ่นยนต์กำหนดให้ไม่เกิน 12 โวล์ท และหากมีการนำแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อกันในแบบอนุกรม แรงดันไฟฟ้ารวมต้องมีค่าไม่เกิน 12 โวล์ท
1.5     ควรมีการออกแบบด้านความปลอดภัย เผื่อกรณีที่ระบบทำงานผิดพลาด
1.6     การเลือกใช้สายไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า ขั้วต่อไฟฟ้า และอื่นๆ จะต้องมีค่ากระแสพิกัดที่สูงกว่าหรือเท่ากับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้
1.7     ในการแข่งขันแต่ละภารกิจสามารถต่อเติมหุ่นยนต์ได้ แต่น้ำหนักและขนาดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

2 .   สนามแข่งขัน
 ภาพรวมของสนามแข่งขันแสดงในรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1   ขนาดทั้งหมดของสนามจะอยู่ที่กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร
2.2   มีโซนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2 โซนคือ

2.2.1 โซนสำหรับภารกิจบนพื้นราบ

 • จุดเริ่มต้นสำหรับไว้วางหุ่นก่อนเริ่มแข่งขันมีขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม. โดยหุ่นยนต์จะต้องวางอยู่ในพื้นที่จุดสตาร์ทที่กำหนด
 • พื้นสนามสีขาว และมีเส้นนำทางสีดำขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร โดยในบางช่วงอาจจะมีเส้นนำทางที่ไม่สมบูรณ์เช่น หาย แคบหรือกว้างเป็นช่วงสั้นๆ
 • มีจุดวางสิ่งกีดขวาง ทั้งหมด 3 จุด โดยสิ่งกีดขวางเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีความสูง 2 ขนาดคือสูง 10 เซนติเมตรและสูง 20 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม
 • มีจุดไว้วางชิ้นงานด้านข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร และขอบสูง 1 เซนติเมตรหนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร
 • ชิ้นงานที่เป็นแบบสูง 10 เซนติเมตรจะต้องวางไว้ที่จุดวางชิ้นงานสัญลักษณ์ L ส่วนชิ้นงานแบบสูง 20 เซนติเมตรจะต้องวางไว้ที่จุดวางชิ้นงานสัญลักษณ์ H
 • จุด checkpoint จบภารกิจในส่วนแรก ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังภารกิจในโซนที่สอง

2.2.2    โซนสำหรับภารกิจตีลังกาและพุ่งไกล

 • จุดเริ่มต้นสำหรับไว้วางหุ่นก่อนปล่อยตัวมีขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม. โดยหุ่นยนต์จะต้องวางอยู่ในพื้นที่จุดสตาร์ทที่กำหนด
 • พื้นสนามสีขาว และมีเส้นนำทางสีดำขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร โดยเป็นเส้นแบบเต็มความกว้างทั้งหมด
 • วงแหวนตีลังกา มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร มีเส้นนำทางสีดำขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร
 • ทางลาดเอียงสำหรับพุ่งไกล เป็นทางเอียงความชัน 20 องศา พื้นทางชันยาว 50 เซนติเมตร
 • โซนรองรับหุ่นยนต์พุ่งไกล เป็นระยะทาง 150 เซนติเมตร

3 .   ภารกิจของการแข่งขัน
3.1  การ Set up หุ่นยนต์

 • แต่ละทีมสามารถ Set up หุ่นยนต์ในช่วงเวลา 1 นาทีของ setting-time ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
 • อนุญาตให้สมาชิกทีม 2 คนเข้ามาดำเนินการ set up หุ่นยนต์
 • หากทีมใดไม่สามารถ set up หุ่นยนต์เสร็จภายในเวลา 1 นาที จะสามารถดำเนินการต่อได้หลังการแข่งขันเริ่มขึ้น โดยก่อนเริ่มปล่อยหุ่นยนต์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการก่อน
 • ในช่วง set up นี้ทางทีมจะต้องใส่น้ำหนักบรรทุกเพิ่มเติมที่ต้องการ โดยใส่ในกระบะพ่วงที่ทางทีมเตรียมมาเท่านั้น

3.2  ตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของโซนพื้นราบ

3.3  ชิ้นงานที่ไว้เป็นสิ่งกีดขวางทั้ง 3 ชิ้นจะถูกสุ่มและตั้งโดยกรรมการ หลังจากที่ทีมทำการ set up หุ่นยนต์แล้ว
3.4  ภารกิจในพื้นที่ราบ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำ จนถึงจุด Check Point ผู้เข้าแข่งขันจึงสามารถจับหุ่นยนต์และถอดประกอบใหม่เพื่อเตรียมทำภารกิจตีลังกาต่อไป ในระหว่างการเคลื่อนที่ไปนี้จะมีภารกิจย่อยคือ

 • ภารกิจหุ่นยนต์ตรวจสอบและเคลียร์เส้นทาง

หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำบนพื้นราบ เมื่อเจอวัตถุขวางเส้นทางอยู่บนเส้นจะต้องใช้มือจับวัตถุที่ขวางอยู่ไปวางไว้ด้านข้างในจุดที่กำหนด โดยมีวัตถุขวางทั้งหมด 3 ชิ้น โดยคะแนนของแต่ละชิ้นจะเป็นดังนี้

ถ้าหยิบวัตถุไปวางในภาชนะที่กำหนดถูกต้องจะได้ 10 คะแนน

ถ้าหยิบวัตถุไปวางในภาชนะอื่นจะได้                   5  คะแนน

ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่มาชนวัตถุออกนอกเส้นทางจะไม่ได้คะแนน แต่ก็สามารถเคลื่อนตัวไปทำภารกิจต่อไปได้ แต่ถ้าหุ่นยนต์หยิบชิ้นงานไปวางในภาชนะที่กำหนดและถูกฝั่งก็จะได้ 10 คะแนนเป็นต้น ทั้งนี้กำหนดให้นำชิ้นงานที่สูง 20 เซนติเมตร ไปวางไว้ในภาชนะสัญลักษณ์ H และชิ้นงานที่สูง 10 เซนติเมตรไปวางไว้ในภาชนะสัญลักษณ์ L

ดังนั้นภารกิจในส่วนนี้จะได้สูงสุด 30 คะแนน

 • ภารกิจบรรทุกน้ำหนัก

นอกจากการเคลียร์สิ่งกีดขวางในเส้นทางแล้ว ทางทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใส่น้ำหนักไว้ในกระบะพ่วงเพิ่มเติมซึ่งเมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปสุดโซนจะถึงจุด checkpoint และจะได้คะแนนระหว่าง 0 - 30 คะแนนขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ได้บรรทุกมาเพิ่มเติม ทั้งนี้คะแนนที่ได้จะเป็นไปตามสูตร

ตัวอย่างเช่น ถ้าบรรทุกน้ำหนักมา 1 กิโลกรัม ก็จะได้คะแนนเป็น 1/3*30 = 10 คะแนน แต่ถ้าบรรทุกมา 2.8 กิโลกรัม ก็จะได้คะแนนเป็น 2.8/3*30 = 28 คะแนน

 • คะแนนจากเวลาที่ใช้

ภารกิจหุ่นยนต์เคลื่อนที่เร็ว โดยจะนับเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่าน checkpoint ทีมที่ทำได้เร็วจะได้คะแนนมากกว่า โดยคะแนนที่ได้จะเป็นไปตามสูตร

ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เวลาไป 35 วินาที ก็จะได้คะแนนเป็น (120 - 35)/5 = 17 คะแนน

เมื่อมาถึงจุด checkpoint ทางทีมสามารถขอรีไทน์เพื่อเริ่มภารกิจใหม่ตั้งแต่ต้นได้ แต่สถิติเวลาและคะแนนที่ได้จากเวลาในครั้งนี้จะถูกยกเลิก รวมทั้งคะแนนจากการบรรทุกน้ำหนัก คงเหลือเฉพาะคะแนนจากภารกิจเคลียร์สิ่งกีดขวางเท่านั้น

3.5  ภารกิจตีลังกาและพุ่งไกล

หลังจากหุ่นยนต์เข้าสู่จุด checkpoint ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ โดยนำชิ้นส่วนเข้าหรือออกก็ได้ แต่ขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์ยังต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

-   หุ่นยนต์เหาะตีลังกา

หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำทางสีดำ โดยมีทั้งส่วนที่อยู่บนพื้น ส่วนที่เป็นทางลาดชัน และส่วนที่ตีลังกากลับหัว ถ้าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ตีลังกาได้จะได้ 30 คะแนน

เส้นทางก่อนตีลังกาจะเป็นทางตรงยาวประมาณ 100 เซนติเมตร ส่วนตีลังกาจะเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เซนติเมตร

-   หุ่นยนต์พุ่งไกล

หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนด้วยความเร็วสูงและพุ่งขึ้นจากพื้นเอียง เพื่อให้ลอยตัวไปได้ไกลที่สุด โดยระยะทางวัดจากด้านปลายสุดของหุ่นยนต์ ทั้งนี้เมื่อลอยตัวแล้วหุ่นยนต์จะต้องหยุดมอเตอร์ทั้งหมด โดยคะแนนของภารกิจนี้จะเป็นดังนี้

ตัวอย่างเช่น   ถ้าหุ่นยนต์ลอยไปได้ไกล 122 เซนติเมตร ก็จะได้คะแนนเป็น 122/150*20 = 16.26 คะแนน

ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอรีไทน์ เพื่อทำภารกิจส่วนตีลังกาและพุ่งไกลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยจะนับระยะทางที่ลอยไปได้ไกลที่สุด

 4.       การ Retry หุ่นยนต์

4.1     การ Retry หุ่นยนต์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ
4.2     สมาชิกในทีมจะต้องวางหุ่นยนต์ไว้ตำแหน่งที่กำหนดไว้เพื่อเริ่มต้นหุ่นยนต์ในระหว่าง Retry
4.3     ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการ Retry โดยการขอ Retry ต้องเป็นไปตามที่กติการะบุไว้และต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการ
4.4     อนุญาตให้มีการ Retry เพื่อกลยุทธ์ได้
4.5     เมื่อ Retry สามารถนำชิ้นงานสิ่งกีดขวางมาตั้งบนเส้นทางวิ่ง เพื่อทำภารกิจใหม่ได้
4.6     เมื่อ Retry สามารถปรับน้ำหนักบรรทุกใหม่ได้

5.       การตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน
5.1     กำหนดเวลาในการแข่งขันเป็น 3 นาที โดยทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยคะแนนในแต่ละภารกิจมีดังต่อไปนี้

ภารกิจ

คะแนนที่ได้

ภารกิจตรวจสอบและเคลียร์เส้นทาง

0 - 30 คะแนน

ภารกิจบรรทุกน้ำหนัก

0 - 30 คะแนน

คะแนนจากเวลาในภารกิจที่ 1 และ 2 (จะได้คะแนนเมื่อเข้าจุด checkpoint ภายใน 2 นาที)

0 - 20 คะแนน

ภารกิจตีลังกา

30 คะแนน

ภารกิจพุ่งไกล

0 - 20 คะแนน

 

5.2  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผลการแข่งขันตามลำดับดังนี้

 • ทีมที่ทำภารกิจครบทั้งหมดเร็วกว่า
 • ทีมที่พุ่งได้ไกลกว่า
 • ทีมที่หุ่นยนต์น้ำหนักน้อยกว่า
 • ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ

 

6.   การปรับแพ้ (Disqualification)

ทีมจะถูกปรับแพ้หากมีการกระทำต่อไปนี้ในระหว่างการแข่งขัน
6.1    ทีมที่มีเจตนาหรือพยายามทำลายสนาม เครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สนาม
6.2    ทีมที่มีการกระทำที่แสดงถึงการขาดจิตวิญญาณของการแข่งขันที่เป็นยุติธรรม
6.3    ทีมที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของกรรมการ

7.       ความปลอดภัย
7.1   หุ่นยนต์ทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อบุคคลใดๆในสถานที่จัดการแข่งขัน
7.2   หุ่นยนต์ทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อไม่ทำความเสียหายให้กับสนามการแข่งขัน
7.3    ห้ามใช้วัตถุระเบิดไฟไหม้หรือสารเคมีอันตราย
7.4    ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว

8.       ทีมการแข่งขัน
8.1    แต่ละทีมประกอบด้วย

 • สมาชิกในทีมที่เป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 คน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 คน
 • สมาชิกทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องสังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน

 9.       อื่นๆ
9.1   ความชอบธรรมของการกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกานี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ
9.2   ความคลาดเคลื่อนของขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดอื่นๆของสนาม สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในกติกาสามารถมีได้ไม่เกิน ±5% นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น แต่อย่างไรก็ตามขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์ที่ระบุไว้ในกติกาเป็นค่าสูงสุดและไม่สามารถมีค่าเกินไปกว่านี้

10. รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ                - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                                   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 100% จำนวน 2 ทุน

  - เงินรางวัล 5,000 บาท

  - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 50% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 3,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 25% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 2,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

11. กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร)

Email : cite@dpu.ac.th

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2

ประกาศผลผู้สมัคร http://cite.dpu.ac.th

14 มีนาคม 2562

     3 อบรม    วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562

4

แข่งขัน

20 มีนาคม 2562

5

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

20 มีนาคม 2562

 

กติกา และแบบสนาม (Download)
สมัครออนไลน์ (คลิก
สมัครออนไลน์     หมดเขต  วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่อบรม          วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 
วันที่แข่งขัน        วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cite@dpu.ac.th