CITE PROUD การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ต่อยอดนวัตกรรม”

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ต่อยอดนวัตกรรม” โครงงานที่น้องๆเคยทำในวิชาเรียน ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี ๒๕๖๒

 

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมัครออนไลน์

 

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

๑.๑ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นส่วนหนึ่งจากวิชาโครงงาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร์
๑.๒ ผู้สมัครเขา้ร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีจำนวน ๑ – ๒ คน
๑.๓ การประกวดผลงาน ไม่มีการแบ่งประกวดผลงานระหว่างผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๔ ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่น และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
๑.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๑.๖ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด

๒. การพิจารณาในรอบคัดเลือก
การพิจารณาจากเอกสารรายละเอียดผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ผ่านตามข้อกำหนด เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน โดยผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวมจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


๓. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
การตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่รอบการคัดเลือก และรอบการตัดสิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์ในการพิจารณา

คะแนนเต็ม

การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาต่อยอดนวัตกรรม

๑๐

ระดับความใหม่ของนวัตกรรม และเทคโนโลยี

๑๐

ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

๑๐

ประโยชน์ในการใช้สอย

๑๐

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

๑๐

รูปแบบ และวิธีในการนำเสนอ

๒๕

การตอบคำถาม

๒๕

รวม

๑๐๐

๔. กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร)

Email : cite@dpu.ac.th

๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ผ่านทางhttp://cite.dpu.ac.th

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงาน CITE PROUD ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น (๖) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๒o มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

๒o มีนาคม ๒๕๖๒

 

๕. รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ               - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 100% จำนวน 2 ทุน

  - เงินรางวัล 5,000 บาท

  - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 50% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 3,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี* 25% จำนวน 2 ทุน

    - เงินรางวัล 2,000 บาท

    - โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

*ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลัก สูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดหลักสูตร

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cite@dpu.ac.th

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

สมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983  หรือ Line@ ID : @cite_dpu