อาจารย์เฉลิมพล ศิริกายน

อาจารย์เฉลิมพล  ศิริกายน
หัวหน้าหลักสูตร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

การศึกษา

 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รป.บ. (การบริหารงานตำรวจ), โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Areas of Expertise

 • Research Areas: Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Service-Oriented Architecture (SOA) and Web Services
 • Recent Interests: Image Processing, NoSQL
 • Programming Languages: PHP, Java, Javascript, Node.js, HTML5, CSS3, .NET Platform

ประวัติการทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2544 – 2558       อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2535 - 2544        รองสารวัตร กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Industrial Projects

 • Factory Innovation Organization (FIO) Website and Knowledge Management Database, Western Digital (Thailand) Co., Ltd., Mar 2015 – Feb 2016
 • Human Resource Management System, Datapro Computer System, Jan 2010 – Mar 2011
 • Scoreman – University Grading System, Dhurakij Pundit University, Jan 2003 – Mar 2003

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

 • “Automatic lexico-semantic frames acquisition from syntactic parsed tree by using clustering and combining techniques”, Frontiers of High Performance Computing and Networking ISPA 2007 Workshops, Springer, pp 203-213 (2007)
 • “An Application of Collaborative Filtering in Student Grade Prediction”, The 2017 International Conference on Artificial Life and Robotics, January , Miyazaki Japan
 • “การทำนายผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Student Performance Prediction using Collaborative Filtering)”,การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 21-22 มกราคม 2559