อาจารย์สำราญ ไผ่นวล

อาจารย์สำราญ ไผ่นวล

การศึกษา

 • MBA. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มธบ.
 • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มธบ.

Certificate of Achievements

 • Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Word 2003, Issued on: November 19,2005
 • NECTEC a member of NSTDA, Advanced Excel XP/2003: Designing Macro and Programming, Period of 27 April—1 May, 2009
 • Internet and Computer Certification (IC3) 2014
 • Information Technology Professional Examination (ITPE) 2015

Research

 • “การสกัดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการแก้ปัญหาโดยผ่านทางระบบการตอบคำถามอัตโนมัติ” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2553
 • “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชา สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share)” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2556

Publications

 • Pechsiri C., Phainoun S., and Janviriyasopak U. “Medicinal Property Knowledge Extraction from Herbal Documents for Supporting Question Answering System”. PAKDD Workshops 2011, p. 431-443.
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, สำราญ  ไผ่นวล และ ริญญรัตน์ โชติสุริยสินสุข, “การศึกษางานวิจัยการประมวลผลภาพดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งานในแอพพลิเคชัน,”การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3, 2559.
 • Chaveevan Pechsiri and Sumran Phainoun “Collection of Extracted Medicinal-Property Concepts of Herb Plants from Web-Documents”. InCIT 2016,p.101
 • นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และ สำราญ  ไผ่นวล “การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่6,2560
 • สำราญ ไผ่นวล และ อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่6,2560