อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ไผ่แดง

อาจารย์พงษ์ศักดิ์   ไผ่แดง

การศึกษา

 • วท.ม. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

 • 2547 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2545 - 2547   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2546 - 2547   ที่ปรึกษากองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
 • 2545 - 2546   ที่ปรึกษากองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • 2544 - 2545   ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2540 - 2544   อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตร

 • Implement Oracle Application R11i : ERP Fundamental, Sep 17, 2010
 • Implement Oracle Application R12 : SCM Fundamental , March 18, 2011
 • Information Technology Passport Examination, Series of Information Technology Professional Examination, Autumn 2015

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • “An adaptive elitism-based immigration for grey wolf optimization algorithm”, International Conference on Digital Arts, Media and Technology, 1-4 March 2017, Chiang Mai, Thailand.