อาจารย์ปาณิตา ธูสรานนท์

อาจารย์ปาณิตา ธูสรานนท์

การศึกษา

 • MBA. (MIS) Oklahoma City University
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

 • Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Word 2003, Issued on: November 4, 2005
 • Microsoft Office Specialist,  Microsoft Office Excel 2003, Issued on: December 1, 2005

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558 - 2559       หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2548 - 2553       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2544 - 2548       เลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2542 - 2544       อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากรรับเชิญ

 •  วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “เทคนิคและการใช้งาน Microsoft Excel 2010” เทศบาลปากเกร็ด วันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรม TOT

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • “A probability-based incremental association rule discovery algorithm for record insertion and deletion”, Journal of Artificial Life and Robotics, Volume 20, Issue 2, page 115-123.
 • “Frequent Itemsets Mining using Random Walks for Record Insertion and Deletion”, The 8th 2016 International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 5-6 October 2016, Yogyakarta Indonesia
 • “An Application of Collaborative Filtering in Student Grade Prediction”, The 2017 International Conference on Artificial Life and Robotics, 19-22 January 2017, Miyazaki Japan
 • “การทำนายผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Student Performance Prediction using Collaborative Filtering)”, การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 21-22 มกราคม 2559